Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1775-1814 Døde

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

1776
D:21. Aug: Dorthe Olufsd: Hans Mogensens H: 28 aargl. it. Hendes dødfødte Søn
D: 4. Oct: Ole Knudsens Hustru, 70 Aar
. . . Mette, Niels Peitersens Datter. 7 Aar gl
D: 20 Nov: Hans Møller, Gaardmand, 50 Aar

1777
D: 12 Jan: Hans, Hans Jensens Søn, 10 Dage gl:
D: 13 April: Birthe, Peder Hansens Datter, 3 uger gl:
D: 8 Maji. Ole Møller Gaardmand, 64 Aar
D: 22 Juni. Margrethe Ulricksd., 3/4 Aar gl:
D: 5 oct: Sophie Magdalena. Et opfostrings Barn Hos Simon Jensen, 11 Dage gl:
D: 26 Oct:. Ellen Kirstine. Et Opfostringsbarn hos Simon Jensen 11 Dage gl::D: 2. D:
D: 2: Nov: Johan Henrick. Et opfostringsbarn Hos Jacob Hansen, 14 Dage gl.

1778
D: 1 Febr: Gmd. Jacob Rasmussens D: Helvig 4 m: 2 uger gl:
D: 8 Hujus Johan Henric. Et Opfostrings barn hos Gmd. Jacob Hansen -10 uger gl:
D: 1st Novbris Kirsten, Gmd Peder Hansens D. 5 uger gl:
D: 29de hujus Lars, Et Opfostrings Barn hos Gmd Simon Jensen
D: 13de Dec. Gmd Ulric Jørgensens Søn Jørgen 3 Uger

1779
D: 1. Jan. Anna Margrethe, Et Opfostrings Barn Gmd. Ulric Jørgensen. 3 uger
D: 11th Aprilis Peder, Gmd Jacob Hansens Søn 7 uger og 2 Dage gl:
D: 21 Novembris Hmd Jacob Jacobsens Hustrue, 76 aar.
eod. Dato Gmd Søren Mortensens Dødfødte Søn

1780
D: 30 Jan: Hmd Peder Hansens D: Birthe 25 Dage gl:
D: 13 Augusti Gmd Jacob Hansens en udøbt D. 4 Dage gl:
D: 15Octobris Gmd Jørgen Hansens Søn, Hans 4re Uger gl:
D: 10 Decembris Gmd Peder Jensens hiemmedøbte Daatter navnl: Mette , 4 Dage gl:

1781
D: 11 Febr: Gmd Espen Mortensen pludselig Død i Kiøbenhavn, 59 Aar.....gi:.
Dom Spetuag. D: 29de Aprilis Hmd Laurs Nielsens D. Anna 2de uger og 2de Dage gl:
Dom Miserie D: 24 Junii Wittus, Et Opfostrings Barn Hos Gmd. Peder Jensen, 2 Aar, 20 uger
Dom 2de p. Trin. D: 8. Julii Gmd Lars Johansens Tvilling Daatter Maren 13 uger 6 dage gl:
Dom: 4ta p. Trin: Eod: Die Gmd Christen Hansens D. Margrethe 14 uger 4 Dage gl:
D: 28de Octobris Dom 20ma p. Trin: Gmd Jacob Hansens Hustru navnl: Margrethe Christens D: gl: 37 1/4 aar. Død i Barsels Seng efter hun for faa Dage var bleven Forløst med Tvilling Døttre
D: 18 Novembris Dom 23tio: p: Trinit: Anna, Gmd Gmd Jacob Hansens Tvilling Daatter, 4 uger gl:
  Hermed ender Kirke Aaret

1782
D: 9 Januarii Die Mercurii Gmd Jacob Hansens Tvillinge Daatter navnl Dorthe 10 uger gl:
D: 24 Fedbruarii Dom Reminisiere Christopher, Gmd Søren Mortensens Søn - 9 M: 2 tiger gl:
Eodem Die Anna Elisabeth et opfostrings Barn hos Gmd Christen Christensen 8 aar 6 dage
D: 3. Martii Dom oculi Indsidder Oluf Madsens Førstefødte Søn Mads 3 uger gl:
D: 31 Martii Fest Paschatos Gmd Jacob Rasmussens Søn Jens 4 Maaneder
eodem Die uconfirm. Karen Hans Daatters uægte Barn Dorthe 5 ug: 6 dage
D: 24 Aprilis Dom Miserie Hmd Christen Kaare 85 aar
D: 5 Maji Dom Rogate Johannes Larsen 78 aar./. (minus) 1 m 3 uger
D: 23 Junii Dom 4ta p. Trin: Hmd Hans Jacobsens H. Maren Peders D: 72 aar gl:
D: 25. Augusti Dom 13tia p: Trin: Hmd Jacob Jacobsens Søn Christian 1 aar gl

1783
Dom 3tia p. Epiph D:. 26 Jan Simon Jensen Død i Gaarden som han 15 Dage før sin Død afstod til hans Stedsøn hmd Rasmus Olufsen af Strøbye. 56 aar (minus) 3 uger gl:
Dom: Septuagesima D: 16 Febr. Hans, Hmd Mogens Pedersens Søn, 29 uger 3 Dage gl:
Dom: Oculi D: 23 Martii Oluf Knudsen 85 aar gl:
eod Dom Peder, Gmd Jacob Hansens Søn 8 uger gl:
Dom 12ma Christopher, Gmd Søren Mortensens Søn 5 m: 5 D: gl:
Dom 16ta D: 5 Oct: afg. hmd Christen Kaares Enke 75 aar gl:
Dom: 21 ma D: 9 Nov: Hans, Gmd Peder Hansen Møllers Søn 14 Dage gl:
  Hermed ender Kirke Aaret

1784
Dom post Circumc: Christi Bondefoged Jørgen Hansens Daatter Anna 4 uger gl:
Dom 1ma post Epiph: D: 11 Januarii Susanna Peders D: hmd Hans Pedersens Hustru 70 Aar
Dom 3tia post Epiph: D: 25 Januari Anna Kirstine, hmd Jens Jensen Rytters D: 14 Dage gl:
Dom: Sexagesima D: 15 Februarii Helvig Margrethe Niels D: hmd GI Jørg: Hansens Hustrue 67 aar gl:
Conc 4ta Pash: D: 24 Martii Maren Jens D: Gmd Christen Christensens Hustru 76 aar gl:
Dom: Cantate D: 9. Maji Anna Rasmus Daatter; Gmd Niels Peitersens H: 38 aar 5 m: gl:
Dom: Rogate D:16 Maji hmd Lars Johansens Dødfød Søn
Eodem Die Christen, Gmd Laurs Christensens Søn, 3 Dage gl:
Die Martis D: 20 Julii Gmd Laurs Christensen, som Torsdag aften D: 15de ejusdem ved Solens Nedgang omkom paa Bielkerup Mark, Da han kiørte hiem fra Store Hedddinge uden at være Drukken efter de andres Vidnesbyrd, som herom blev aflagt ved Forhøret; Huorfore han efter Amt Mandens Ordre blev hæderligen begraven med Klokke Ringning samt Prædiken og Sang. Han var 31 aar og 8 dage gl:
Dom: 9 p: Trin: D: 8 Aug: Kiersten, Gmd Jacob Rasmussens Tvilling Daatter 3 uger gl:

1785
Dom: Miserie; D: 10 Aprilis Hans, Hmd Oluf Rasmussens S:
Dom: 2da p: F.Tr: D: 15 Junii Anna vanfør, Gmd Mort: Espens D: 8 Dage
Dom: 7ma p. F. Tr: D 10 Julii Hmd gl: Jørg. Hansen Enkemand.
Fest: Stephani D: 26 Dec: GI: Peder Hansen i Maglebye Hospital hans Hustrue Gundil Lucia Laursd D:

1786
Fest. Circumcih: Christi D:1 Jan: Oluf, Gmd afg: Laurs Christensens Søn 3 aar
Dom 1ma Epiph: D: 8 Jan: GI: Peder Hansen fra Maglebye Hospital 83 3/4 aar gl:
Dom 3tia Epiph: D: 22 Jan: Karen Olufs Daatter, Inderste Hans Laursens Hustrue 80.
Dom 4ta Die E D: 29 Jan: Søren, Gmd Rasmus Sørensens Søn 1 m: 1 D: gl:
Dom: Quinquagesima D: 26 Febr: Anna, Gmd Morten Espensens D: 4 Dage gl:
Die Venris D: 17 Martii hmd Hans Jacobsen 82 aar
Festo omn: Sanct: D: 15Nov.: Birthe Kirstine Gmd Ulric Pedersens D:. 9 uger 1 Dag
  Her ender Kirke Aaret

1787
Fest: circ... D: 1 Jan: Jørgen, hmd Hans Jørgensen Søn 10 uger gl:
Dom: Lætare D: 18 Martii Gmd Mads Sørensen 41 1/4 aar gl:
Fest: ann: Mariæ D: 25 ejusd: Peder, Gmd Hans Christensens Søn 2 aar gl: minus 3 uger
Pintse Løverdag D: 26 Maji: Inderste Rasmus Rasmussen 69 aar gl:
Festo Trinitatis D: 3. Junii: Gunild Lucia, Gmd Mogens Pedersens D: VA. aar gl:
eod: Die Anna fød vanfør, Gmd Morten Espensens Daatter 9 Dage gl:
Dom: 23tia a Festo Trin D: 11 Nov: hmd Rasmus Jacobsen 73 aar
Dom: 25ta a Festo Trin: D: 25 Nov: Cidse, Gmd PederHansens D. 2% aar og nogle Dage gl:
  Her ender Kirke Aaret

1788
Dom:1ma Die Epiph: D: 13 Jan: Hans, Hans Hansens Søn i Annexgaarden 5 aar
Dom:17ma a Festo Trinit: D: 14 Sept: Anna, Ellen Hans D. uægte Daatter
Festo Nativitatis Christi D: 25 Decembris Frederica Carolina Hans D: Inderste Jacob Hansens H. 33

1789
Dom 2da a Die Epiph: D: 18 Jan: Cidse, Gmd Peder Hansens D: 23 uger
Dom Septuagesima D: 8 Febr: Bodil, Bondefoged Oluf Madsens D: YA aar.
Dom: Sexagesima D: 15 Febr:,. Christen, Gmd Oluf Espensens Søn 7 uger

1790
Dom Lætare D: 14 Martii Kirsten, Geworben Soldat og Fæste Hmd. Jacob Hansens D: anno ætatis 4to
Dom: Cantate D: 2 Maji Peder, Inderste Laurs Jensens Søn 12 Dage gl:
Dom: 6ta a Festo Tr: D: 11 Julii Karen, hmd Oluf Mathiæsens Tvilling Daatter hos Sønnen Gmd Laurs Olufs: 1/4 Maaned gl:

1791
Dom: 4ta Die Eri Qadas D: 3 Jan: Birthe Peders D: afg: Gmd Oluf Møllers Enke 65 1/4 gl:
Eod: Dom: Gmd Oluf Madsens Dødfød Søn
Dom 5ta a Die Eri Qadas D: 6 Febr: Andreas, et opfostrings Barn hos hmd Laurs Johansen 10 Dage gl:
Conc: 2da Passion: D: 23 Martii Birthe, Gmd Morten Espensens Den 4 de wanføre Daatter i dette Ægteskab, 9 Dage gl:
Feria 2da Paschatos D: 5 Aprilis Christen, Inderste Oluf Johansens Tvilling Søn
Dom: Misericordiæ D: 8 Maji Dorthe, hmd og Gew: Soldat Jacob Hansens D: 2 aar minus 6 dage gl:
Festo Trinitatis D: 19 Junii Hans, Inderste Oluf Johansens Søn 3 aar gl:
Dom: 4ta a Festo Trinitatis D: 19 Julii Peiter, Gmd Niels Peitersens Søn 21/2 Aar gl:
Eod Dom: Anna, hmd Hans Pedersens Daatter 9 maaneder 13 Dage
Die Jovis D: 21 Julii Margrethe, Gmd Christen Hansens D: 12 aar 6 uger
Dom 7ma a Festo Trinit: D: 7 Aug: Hans, Gmd Oluf Espensens Søn 3/4 aar gl:
Dom 9ma a Festo Trinit: D: 26 Augusti Inger, Gmd Peder Hansens D. 22 uger gl:
Festo omn. Sanctorum D: 6 Nov: Susanna Vilhelmine hos hmd Hans Pedersen opf: B: 3 m: 5 Dage gl:
Dom: 21 ma a Festo Trinit: D: 13 Nov, Mette, Inderste og Land S: Hans Rasmussens D: 8 Dage gl:

1792
Dom Sexagesima Gmd Ulric Pedersen, som døde Mandag Middag D: 6 Febr: 35 Aar minus 10 uger gl:
Feria 2da Paschatos D: 9 Aprilis Inderste gl: Jacob Jacobsen, 78 Aar gl:
Festo Ascensionis Christi D: 17 Maji Kirke Wærgen Christen Christensen 76 Aar gl:
Dom 4ta a Festo Trinit: D: Julii Maria Svens D: hmd Hans Jensen Schyttes H: 74 Aar gl:
Die Martis D: 6 Nov: begravet en gl: Pige Bodil Thomæ D: Som Mandagen D: 29 Octobris blev ført til Vogns herhid fra Kiøge gandske syg, følgende Dag om Formiddagen kl 91/2 fandtes hun død paa Marken, da hun vilde gaae til Helsted.

1793
Dom: 18 a Festo Trinit: D: 29 Septembris Jens Ulricsen, Gmd Oluf Andreæsens Stedsøn, Døde foregaaende Dag om Morgenen tidlig, 32 Aar 1 Maaned gl:
Festo omnium Sanctorium D: 3 Novembris Anna, Bondefogden Peder Rasmussens Daatter Dør Freddag Morgen D: 25 Octobris kl: 4 meestenden 21 Aar
Festo Nativit: Christ: Kirsten Peders D: Gmd Laurs Jørgens: H:
1794
Festo Circumcis: Christi D 1 Jan: Maren, hmd Hans Rasmussens D. 14 uger 2 Dage gl:
Dom 2a Die Erri Qadas D: Januarii Maren, Gmd Rasmus Sørensens Daatter

1794
Dom 3tia a Die Erric Qadas D: 26 Januarii Laurs, hmd i Strøbye Jens Laursens S: Mø Foren Citze Rasmus D:, som uden Lov og Dom haver separeret sig fra benævnte hendes Ægtemand, fødde denne En Søn Warpeløw, hvor han ogsaa Døde Tiirsdag Formiddag d: 21 Januari kl. 9 i en Alder af 32 uger 6 Dage
Dom 4ta a Die Eric Qadas D: 9 Februarii Else Christens D: tienende Gmd Oluf Madsen Døde D: 2 Febr: i Dagningen 25 Aar minus Y2 aar
Festo Paschatos D: 20 Aprilis Peder, Smeden Henric Svensen Lunds Søn. Døde Mandag Morgen D: 14 hujus kl 7-3/4 Aar gi.
D: 5 Decembris Die Veneris Død kl 2 om Eftermiddagen Gmd Morten Espensen nyefødt Pigebarn som levede kun 2de Timer efter Fødselen og blev nu hiemmedøbt
Festo Nativitatis Christi D: 25 Dec: GI: Rasmus Laursen, som døde Mandag Formiddag kl 11 i sin alders 69de Aar

1795
Dom Oculi D 8de Martii Else, Indsidder Peder Jensens & Bodil Hans Daatters Daatter, Døde fredag Eftermiddag kl. 2 D: 6 hujus 8 Dage gl:
Dom: Rogate D: 10Maji Søren, Gmd Rasmus Sørensens Søn, Døde næst foregaaende Søndag om Eftermiddagen kl VA 9 uger minus 1 Dag gl:
Dom: Exaudi afg: Jacob Jacobsens Enke Giertrud Jørgens D: som Døde hos Gmd Niels Peitersen Torsdag Formiddag kl. 9 D:14 Maji, sagdes at være 39 Aar gl:
Dom: 2de a Festo Trinit: D 14: Junii Simon Jensens Enke Birthe Thues D: Døde Onsdag Morgen tidlig D: 5 Junii 64 Aar gl:
Dom: 14ta a Festo Trinitatis D: 6 Sept: Anna, Inderste Anders Olufsens Daatter Død Mandag D 30 Augusti i Dagbrækningen; altsaa 3 uger gl:
Dom 20ma a Festo begravet indsidder Smedesvend Jacob Laursens Søn, som blev hiemmedøbt og Trinit: D: 18 Octobris kaldet Christian efter at havde levet i 28 Timer.

1796
Dom: Palmarum D: 20 Martii begravet Niels, Gmd Rasmus Sørensens Søn døde Fredag Formiddag D: 18 de Martii kl 972
Festo Gu....siac om Midnat kl 1172 D: 25 Martii Døde et Opfostrings Pige Barn hos hmd Hans Pedersen, som hedde Mette Kirstine Begraved Paaske Dag D: 27 Martii. i en Alder af 2 3/4 aar: som havde samme Nat kun stakket Ondt inden hun døde.

1797
Onsdagen D: 12 May Lars Jørgensen 77 aar
24 Novembr. Gd Lars Olsen 40 aar

1798
D: 1 April Niels Gaardmand Rasmus Sørensens Søn 8% uger gammel
Dom: 20 p. Trin: D: 21 October Huusmand Lars Johansen 64 aar gammel
D: 28 October Anna Maria Gd Ole Andresens Datter 5/4 aar gaml
D: 4 Novembr Anna, Smeden Peder Hansens Datter 2 aar gammel
D: 11 Novembr Anna, Herman Hansens Enke 87 aar gammel

1799
D: 17 Febr: Hd Jens Jensens Hustru 78 aar
D: 27 Marty Gd Lars Olsens Enke 55 aar
D: 14 April Birthe Hd. Christian Jacobsens Datter 8 uger gammel
D: 2 May Maren Hans Datter 5 uger gammel
D: 7July Hd. Ole Johansen 85 aar gammel

1800
D: 9 April, Skoleholderen Rasmus Hochland 82 aar gammel
D: 8Juny Elen Rasmus Kiældsens Enke 70 aar gammel
D: 29Juny Karen Gd Ole Espesens Datter 5 uger gammel
D: 6 December Christen, Hans Christensen Skræders Søn 13 uger

1801
D: 14Juny Hd Mogens Pedersens Søn Mads 4 aar og 5 Maaneder gammel
..........Dag Hd Jacob Hansens 2de dødfødte Pigebørn
D: 8 Novembr: Hd Hans Pedersen 65. gl:
D: 22Nov: Christen, Hans Skræders nyefødte Barn 12 Dage gammel

1802
D: 12 Febr. Abraham Christensen, et Opfostrings Barn fra Weys: 30 aar
D: 11 April Hd Ole Rasmussens Hustru 41 aar gi.
D: 20July Hd Jørgen Hansen 64 aar gammel
D: 23July Gd Peder Hansen 46 aar gammel
D: 14 0ctobr Johanne Jens Datter Gd Hans Hansens Hustrue i Varpelev 58 aar gaml

1803
D: 18 Febr Degne Hustru Madam Hochland 82 aar gammel
D: 20 Marty Hd Emanuel Pedersens Hustrue 38 aar
D: 7 April Hans Christensen Skræder 31 aar
  Hans Christensen Hugger 38 aar
D: 13 April Hans Jensen Skytte 78 aar
D: 20 April Gd Hans Jensen 55 aar
D: 6 May Gd Uldrick Jørgensens Hustrue 55 aar
D: 15 May Maria Mogens Pedersens Datter 8 uger gaml.
D: 7 Juny Ungkarl Peder Hansen 30 aar gaml.
D: 19Juny Kiæld Christensens Hustrue Margrethe Hermans Datter 53 aar gammel
D: 26 Juny Hd Jørgen Larsens Hustrue 49 aar gammel
D: 19Augusty Gd Hans Hansen i Nimtgaarden 59 aar
D: 6 Octobr Hans Møllers Enke 80 aar
  Lars, Peder Larsens Søn 16 dage gammel
  Hans afg: Hans Skræders Søn 16 Dage

1804
D: 20July Gd Morten Espesen var gammel
D: 4 January Gd Ole Madsen 55 aar gammel
D: 10Febr Peder, Gaardmand Jens Pedersens Søn i Varpelev 11 uger gammel død i Herfølge og der begraven
D: 10 Marty Maren Friderick Hansens D: 5 uger gammel

1805
D: 14 April et dødfød Drenge barn, hvormed Hd Ole Andresens Kone var bleven forløst D: 7 April, og som efter Imod examnineret Jordemoders Attest allerede hafte været død hos moderen i 8 uger. Aarsagen til Barnets død vidste hun ikke
D: 10 May Barbara Jacobs Datter en gammel Enke fra Arnøje 84 aar gammel
D: 6 October Peder Hd Anders Hansens liden Søn 14 Dage gammel

1806
D: 2 May Karen Niels Pedersens Datter 3 uger gl:
D: 6 Juny Hd Hans Thomasens Hustrue 85 aar

1807
D: 1 Marty Margrethe Huusmand Ole Rasmussens Datter 2Vi aar gammel
D: 15 Marty Elen Katrine Niels Pejtersens Datter 5 aar og 3 Maaneder
D: 22 Marty Peter Tønnesen et Opfostrings Barn fra Hd Ole Rasmussen 6V2 aar
D: 29 Marty Niels Hd Mogens Pedersens Søn 6V2 aar gammel
D: 12 April Jørgen Hd Mogens Pedersens Søn 3 aar gammel
D: 26 April Morten Hd Christian Jacobsens Søn 6 Maaneder Gammel
D: 20 Sept Hans Christian et uægte Barn 12 uger gammel Moderen Kirsten Jørgens D:
D: 16 Augusty Niels Gd Hendrick Pedersens Søn født i Lille Taarnbye 19 uger gammel
Item Ole Gaardbestyrer Peder Olsens Søn 1 aar 3 uger gammel
D: 20 Decembr Caroline 1 aar gammel fød i Kiøbenhavn og døbt i Garnisions Kirken Faderen Christen Jensen Nysgaard; Moderen Else Peders Datter; flygtet herud ved Byens Beleyring

1808
D: 10 April Hd Jørgen Larsen 59 aar
D: 8 January Kirsten Chistian Andersen Snidters D: VA aar gammel
D: 15 Januar Hd Jacob Rasmussen 67 aar
D: 22 Jan: Hd Anders Hansen 33 aar

1810
D: 21 Januar Dorthe Gd Niels Andersens Datter 10 uger gammel
D: 15 April Mathias Jensens Hustru 52 aar
D: 22 April Gd Peder Hansens Hustrue 66 aar
D: 18 Marty Hans Peder Olsens Søn 18 dage gammel
D: 16 Nov: Gd Christen Hansen 69 aar

1811
D: 12 April Mette Ols Datters lille Datter Anna 5 Dage gammel
D: 19 April Hd Rasmus Hansen og hans Hustru Manden 74 og Konen 70 aar
D: 28 April Hd Herman Olsens Søn Christian 14 aar gammel
D:21 Juli Hd Mathias Jensen 64 aar gammel

1812
D: 12 Janu; Bødker Søren Larsens Dat: Karen 2 Dage gammel
D: 9 Febr. Hd Jacob Hansen 73 aar gammel

1813
D: 28 Febr: Pigen Mariæ Hans Dat. 30 aar gl.
D: 14 Apr. Hd Ole Cortsens Hustru Magrethe Ulrichs Datter 33 Aar gl:
D: 28 Decbr Magrethe Peders Datter før Gd Jørgen Hansens Enke 70 Aar

1814
D: 13 Febr Hd Jens Jensens Datter Anna 3/4 Aar gl:
D: 24 Febr Hd Ulrich Jørgensen 74 Aar
D: 23 Martii Annex Gaardmd Jens Hansen 36 Aar gl:
D: 27 Mart Vi Gd Anders Nielsens Datter Anna 12 Aar gl:
D: 5 Juny Hd Jørgen Olsens Datter Ingeborg 11 Aar gl:.
D: 15 Juny 1/2 Gmd Anders Nielsens Hustr Karen Lars Datter 40 Aar