Varpelev kirke logo

hjem

1723-1776 Fødte Viede Døde 1856-1891 Fødte Viede Døde
1775-1814 Fødte Viede Døde   1892-1913 Fødte Viede Døde
1814-1855 Fødte Viede Døde 1914-1969 Fødte Viede Døde

Varpelev kirkebog 1775-1814 Fødte

Varpelev sogn, Stevns herred, Præstø amt

1777

Dom Post N.A. d. 5. jan 1777.
Hans. (Død) Par. Hans Jensen. Test: Hans Olsens Hustrue, Lars Johans, Mads Sørensen, Mads Jensen og Ane Sophie Christensd.

Dom Oculi. d. 2. martii.
Mads. Par. Lars Johansen. Test: Herman Smeds H. Christen Jyde, Haagen Peders., Mads Sørens, og Simon Jens. Hustr.

Fest. 2. Pach. d. 31. Mart.
Henrich og Berthe, Tvillinger. Par. Huusm. Peder Hansen. Test: Peder Christens. Hustr. og Ane Christensd., Hans Jacobs., Rasmus Hans., Christen Hans. og Christen Christens., Christian Hans. Jacob Rasmussens, Lars Christensens og Espen Mortensens Hustruer.

Dom 2. p. Trin. d. 8. junii.
Mette. Par. Niels Peitersen og Anna RasmusD. Test: Haagen Pedersens Hustrue, Hans Rasmusen, Clemen Rasmusen, Lars Johansens og Espen Mortensens Hustruer.

Dom 16. p. Trin. d. 14. sept.
Helvig. (Død) Par. Jacob Rasmussen og Anna Maria JensD. Test: Hans Mogensens Hustrue, Ole Povelsen, Lars Christensen, Niels Peitersen og Henrich Holms Hustruer.

Feria 2. da. Nativ Christi, d. 26 Dec.
Anna. Par. Hmd. Hans Olufsen & Margrethe RasmusD. Test: Oluf Møllers Enke, Hmd. Peder Olufsen, U.k. Anders Olufsen, Gmd. fra Strøbye Rasmus Christensens Hustru og afg. Hans Møllers Datter Carolina.

1778

Circumcisionen. Dom p. Nativit.Christi. d. 4. Jan.
Hans, hiemmedøbt. Pater. Søren Mortensen & Mater Anna ChristensD. Test: Gdm. Christen
Rasmussens Hustrue af Strøbye, Jens Jensen af Hospitalet i Maglebye, Afg. Christopher Jensens Søn af Storehedinge Søren, Gmd. Hans Jensens & Laurs Jørgensens Hustruer.

Dom Oculi. d. 22. Martii.
Jens. (hjemmedøbt) Par. Hans Hansen & Johanne JensD. i Annexgaarden. Test: Pige Ellen JensD., Gmd Rasmus Pedersen. Gmd. unge Peder Hansen, gi. Søren Hansens Søn Niels, unge Søren Hansens H. alle disse fra Strøbye, Gmd. Lars Johansens H. og Pige Carolina HansD. af W.

Dom Rogate. d. 24. Maji.
Christen. Par. hmd. Peder Olufsen & Anna Sophie ChristensD. Test: Indsidder Rasmus Olufsens H. Gmd. Christen Christensen & Ulric Jørgensen. Hans Hansen i Annexgaarden, Piger Caroline og Cidse, Gmd. Morten Jensens Hustrue, alle af Warpelew.

Dom 14. p. Trin. d. 20. Septbris.
Kirsten, (død) Par. Peder Jensen Gynge, Gmd. & Bodil HansD. Test: Gmd. Jens Hansen fra Maglebye, Hmd. Niels Gynge & Ungkari Lars Gynge, Jørgen Hansens Hustrue og Pige Maren RasmusDaatter, baaren af Hans Frøesløvs Hustrue fra Strøbye.

Dom 19. na. Post Trin. d. 25. Octobris.
Cidse. Par. Gmd. Mads Sørensen & Birthe IversD. Testes: Karen JensDaatter, GaardMand Christen Sørensens Hustrue fra Maglebye. Gmd. Jens Rasmussen fra Strøbye, Gmd. Jacob Hansen & Ulric Jørgensen. UngKari Rasmus Sørensen tienende Broderen i Warpeløw, Hans Jensens Hustrue & Pige Karen, Hans Schyttes D.

Dom 23.tia p. Trin. d. 22. Novembris.
Jørgen, (død) Par. Ulric Jørgensen & Kirsten LauritzDaatter. Testes: Gmd. unge Jens Hansens Hustrue fra Maglebye, Gmd. Lars Jørgensen & Søn Jørgen Larsen p.t. Hmd. i Strøbye, Mads Sørensen Gmd. her i Byen, Gmd. Lars Johansens H. & Gmd. Simon Jensens StifDaatter Lisbeth PedersDaatter.

1779

Dom invocavit. d. 21. Februari.
Peder, (død) Par. Gmd Jacob Hansen & Dorothea ChristensD. Testes: Hmd. Christen Kaares Hustrue ibibd. Farbrødre Gmd. Christian Hansen af Strøbye og Christen Hansen i Warpeløw Gaardfæster, Gmd. Mads Sørensen & Hmd. Peder Hansens Hustruer, Pige Lisbeth PedersD. Gmd. Simon Jensens StifDaatter.

Die Stumi. d. 13. Nov.
Gmd. Søren Mortensens dødfødt Søn.

Dom 4. ta. Adventus. 19. Decembris.
Kirsten (confirmeret). hiemmedøbt Søndagen tilforn. Par. Jens Pedersen Smed & Kirsten LarsDaatter. Testes: Peder Sørensens Hustrue Cathrine Hermanns Daatter fra Kongeskov i Storehedinge Sogn, Gmd. Jacob Hansen, Gmd, Jørgen Hansens & Gmd. Lars Johansens Hustruer, pige Kirsten RasmusD, nu tienende Gmd. Espen Mortensen.

1780

Fest. Circumcisionis Cristi, d. 1. Jan.
Giertrud Maria. Parantes: Hmd. Rasmus Jacobsen & Ellen LarsD. Testes: Gmd. Jacob Rasmussens Hustrue navnl. Anna Marie JensDaatter, Gmd. Rasmus Hansen, ungKari Oluf Rasmussen, Simon Jensens og Mads Sørensens Hustruer, Pige Cidse Oluf Møllers Daatter.

Dom 1. map. Epiph. d. 9. Januarii.
Birthe, (død) Par. Hmd. Peder Hansen ? Margrethe ChristensD. Testes: Gmd. Jacob Hansens H. Dorthe ChristenD. Gmd. Christen Hansen fra Maglebye, ungKari Christen Hansen fra Warpeløw, Hmd. Jacob Jacobsens troulovede Giertrud JørgensD.

Dom Palmarum. d. 19, Martii.
Margrethe. Par. Gmd. Ulric Jørgensen & Kirsten LarsD. Testes: Hmd. Peder Olufsens Hustrue navnl. Anna Sophia ChristensDaatter, Hans Hansen i Annexgaarden, UngKari Lars Christensen t. Gmd. Jacob Hansen, Pige Carolina HansDaatter, Giertrud JørgensDaatter, hmd. Jacob Jacobsens Troelovede, Mads Sørensens & Rasmussens Hustruer.

Die Lunæ t.p. die 7. Augusti h.a.
Blev Gmd. Jacob Hansen og H. Dorthe ChristensD. Daatter fød, men Torsdag Formiddag derefter død uden at blive døbt.

Dom 15. p. Trinitatis. d.3.Septembris Conf
Hiemmedøbt Dom 14. de p. Trin. 27. Aug.
Kirsten. Par. Hmd. Jørgen Larsen & Else SimonsDaatter. Testes.Gmd. Simon Jensens Hustrue navnl. Birthe. Gmd. Lars Johansen og Ulric Jørgensen, Pige Caroline HansD. Hmd. Lars Nielsens Hustrue, Hmd. Rasmus Olufsens Hustrue fra Strøbye.

Dom 17. ma.p. Trinitatis, d. 17. Sep.
Conf. (død) Hans hiemmedøbt Die Veneris die 15. Septembris. Par. Gmd. Jørgen Hansen Bondefoged og Margrethe PedersD. Testes: Gmd. Peder Bentzons Hustrue af Raaebye, Gmd. Christen Christensen Jyde & Simon Jensen, UngKari Oluf Rasmussen t. Jacob Rasmussen, Pige Caroline HansD., Gmd Christen Hansens & Lars Johansens Hustruer.

Die Mercurii d. 29. Novembris, tempore Matytino.?
Blev Gmd. Peder Jensen Gynges & Hustrue Bodil HansDaatters Daatter fød. Hiemmedøbt paafølgende Løwerdag om Eftermiddagen og blev kaldet Mette, døde følgende Dag, som var Dom 1. ma. Adventus, d. 3die Decembris uden at faa sin Daab offentlig i Kirken confirmeret.

1781

[Ingen dato]
Hmd. Laurs Nielsens D. Anna hiemmedøbt d. 21. April 1781 og døde efterfølgende Morgen kl. 5.

Concio 2. da Passionalis. d. 14 Martii.
Christian (død) Par. Hmd. Jacob Jacobsen & Giertrud JørgensD. Testes: Ulric Jørgensens Hustrue navnl. Kirsten LarsDaatter, UngKarl Hans Jørgensen, Gmd. Jacob Hansens & Christen Hansens & Jacob Rasmussens & Hmd. Peder Hansens Hustruer.

Dom Lætare. d. 25. Martii.
Margrethe (død) Par Gmd. Christen Hansen & Anna LarsDaatter. Testes: Bondefogeden Jørgen Hansens Hustrue navnl.: Margrethe PedersDaatter. UngKarl Oluf Rasmussen, Gmd. Jacob Rasmussen & Rasmus Hansen, Cidse OlufsDatter Lars Christensens troelovede Gmd. Christian Hansens Hustrue af Strøbye & Gmd. Søren Mortensens.

Conr. 5.ta. Passion, d. 4. Aprilis.
Hans og Maren, Tvillinger (Pigen død.) Par Gmd. Lars Johansen & Margrethe HermannsD. Testes: Gmd. Jens Rasmussens Hustrue navnl. Maren HermannsDaatter af Holtug bar Drengen. Gmd. Hans Jensens Hustrue her af Byen navnl. Karen JohansDaatter bar Pigen. Gmd. Mads og Morten Hermannsen af Holtug, Bondefogeden Gmd. Haagen Pedersen af Strøbye, Pige Maria PedersD. t. Hans Hansen i Annexgaarden, Gmd. Niels Peitersens & Ulric Jørgensens & Peder Jensen Gynges Hustruer.

Dom Jubilate. d. 6. Maji.
Christopher (død) Par. Gmd. Søren Mortensen & Anna ChristensD. Testes: Gmd. Christen Rasmussens Hustrue navnl. Mette ChristensDaatter fra Strøbye. Anders Kielsen ibid. Pige Carolina HansD. Gmd. Christen Hansens & Hans Jensens & Jørgen Hansens & Hmd. Jørgen Larsens Hustruer

Dom 8va post Trinitatis, d. 5. Augusti.
Conf. Margrethe, Hiemmedøbt Dom anteredente om Formiddagen strax efter Fødselen. Par. Hmd. Peder Hansen & Margrethe ChristensDaatter. Testes: Gmd. Christen Hansens Hustrue navnl. Anna LarsD. Hmd. Christen Christensen fra Strøbye, U.K. Hans Pedersen, Barnets HalvBroder fra Maglebye, Cidse, Rasmus Hansens D. ugift, og Pige Kirsten RasmusD, t. afg. Gmd. Espen Mortensens Enke, Hans Møllers Enke.

Dom 19na. post Trinitatis. d.21. Oct.
Tvillingedøttre Dothe og Anna (døde) Par Gmd Jacob Hansen & Dorthe ChristensDaatter. Testes: Hmd. Christen Kaares Hustrue bar Dorthe, Gaardfæster Lars Christensens troelovede, navnl. Cidse OlufsDaatter bar Anna. Gmd. Ulric Jørgensen & Mads Sørensen & Rasmus Hansen, Hmd. Willads Christensen i Klippinge, U.K. Oluf Espensen h. u. Pige Carolina HansDaatter, Gmd. Jacob Rasmussens Hustrue og Oluf Møllers Enke.

Hermed ender Kirke Aaret.

Dom 1. ma Adventus. d. 2. Decembris.
Jens (død) Par. Gmd. Jacob Rasmussen & Anna Maria JensD. Testes: Kirsten RasmusD. Snedkerens Hustrue i Tostrup i Hellested Sogn, Brødre og Gaardmænd Jacob & Rasmus & Christen Hansen, U.K. Oluf Rasmussen t. Gmd. Søren Mortensen, pige Lisbeth PedersD. & hmd. Peder Hansens H.

1782

Concio 1ma. Passionalis. d.20. Februarii.
Mads. (død) Hiemmedøbt Dom invocavit. Par. Hmd. Oluf Madsen & Maren PedersDaatter. Testes: Hmd. Jørgen Pedersens Hustrue navnlig Maria MogensD. fra Strøbye. den troelovede Mogens Pedersen i Warpeløw, Pige Anna MadsD. t. Bondef. Christen Ericsen i Strøbye, Husmænd og Brødre Niels og Christen Pedersens Hustruer fra Strøbye, Bondefogden Jørgen Hansens Hustrue.

Eod. Die.
Døbt et Uægte Barn Dorthe (død) Mater: Karen HansDaatter, Uconfirmeret. Hmd. Hans Pedersens Sted-Daatter. Udlagt til Barnefader Hans Christensen, ugift, Gmd. Christen Jydes Søn. Testes: Barnemoderens egen Moder, Bondef. Christen Ericsen fra Strøbye, Pige Kirsten RasmusD. t. Mormoderen Søren Matthiæsens Enke, Hans Møllers Enke & Gmd. Lars Johansens Hustrue.

Concio 4ta Pasionalis.d.13. Martii.
Cfm. Anna Giertrud Hiemmedøbt 10. Hujus. Par. Hmd. Peder Olufsen & Anna Sophia ChristensD. Testes: Gmd. Niels Peitersens Hustrue, Navnlig Anna RasmusDaatter, Gmd. Rasmus Christensen fra Strøbye, Gmd. Christen Jyde & Søn Hans, Pige Lisbeth PedersDaatter Bondefogden Jørgen Hansens Hustrue & Hans Møllers Enke.

Dom Exaudi. d. 12. Maji.
Cfm. Oluf Hiemmedøbt d. 9. Hujus. Par Gmd. Lars Christensen & Cidse OlufsDaatter. Testes: Gmd. Rasmus Christensens Hustrue fra Strøbye, navnl. Karen OlufsDaatter, Hans Christensen fra Klippinge, Gmd. Christen Jyde, Oluf Olufsens confirmeret Pige Bodil OlufsD. Gmd. Hans Olufsens Hustrue fra Maglebye navnl. Margrethe RasmusD. & Jens Peder Olufsens H. her i Byen.

Dom Trinitatis Die Vigesimo sexto Maji [26. maj?]
Cfm. Laurs Hiemmedøbt PintseDags Morgen [19. maj]. Par. Gmd Christen Hansen & Anna LarsDaatter. Testes: Anna ChristensD Gmd. Søren Mortensens H. hmd. Peder Hansen boende i AmtsforvalterGaarden i Strøbye, UngKarl Oluf Rasmussen t. Bondef. Jørgen Hansen, Pige Cidse, Gmd. Rasmus Hansens D. Gmd. Jacob Hansens Troeloved Carolina HansD., Gmd Jacob Rasmussens & hmd. Jacob Jacobsens Hustruer.

Dom 1ma post Trinitatis. d. 2. Junii.
Anna. Par. Gmd. Ulric Jørgensen & Kirsten LarsD. Testes: hmd. Jens Hansen Smeds Hustrue navnl. Maria JacobsD., hmd. Jørgen Larsen, hmd. Peder Olufsen, ungKarl og Gaardfæster Peder Hansen Møller, Pige Maria PedersD., Gmd. Lars Jørgensens Hustrue.

Dom 8ma post Trinitatis. d.21. Julii.
Hans. (død) Par. Indsidder og L.Soldat Mogens Pedersen & Karen HansD. Testes: Mette JensD. Schytte, Hmd. Jacob Ericsens H. i Holtug, hmd. Hans Schytte her i Byen og Søn Gmd. Jens Hansen af Raabye, Pige Maren HansD. t. Bondefogden, Gmd. Mads Sørensens & Hans Jensens & Niels Peitersens Hustruer.

Dom 18va post Festum Trinitatis. Die Michaelis. d. 29,sept.
Mette. Par. Gmd. Peder Jensen & Bodil HansDaatter. Testes: Gmd Jens Hansens Hustrue af Maglebye, navnl. Magdalena MogensDaatter, Gmd. h. u. Simon Jensen, Gmd. Mads Sørensen, Pige Lisbeth PedersD. Gmd Lars Johansens Hustrue & Gmd. Hans Jensens Hustrue.

Eadem Dominica.
Ligeledes døbt Maren. Par. Hmd. Jørgen Larsen & Else SimonsD. Testes: Pige Kirsten PedersD. t. Gmd. Lars Jørgensen, som tillige var Fadder til sin SønneDaatters Dåb, Gaardfæster UngKarl Peder Hansen Møller, Pigen Maren HansD. t. Bondefogden Jørgen Hansen, Gmd. Ulric Jørgensens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer, Hmd. Rasmus Olufsens Hustrue navnl. Johanne HansD. fra Strøbye.

1783

Dom 4.ta.p. Epiph. Die Purificut Mariæ. d. 2. Februarii.
Cfm. Peder. Hiemmedøbt (siden død) Par Gmd. Jacob Hansen & Frederica Carolina HansD. Testes: Mette HansD. Gmd. Niels Willadsens Hustrue af Haariøw. Unge Karte Oluf Rasmussen og Peder Rasmussen, Gmd. Rasmus Hansens Søn, Pige Lisbeth PedersD. t. Hans Hansen i Annexgaarden, Gmd. Christen Hansens & Jacob Rasmussens Hustruer.

Dom Oculi Die Vigesimo tertio Martii. [23. marts]
Christopher (død) Par. Gmd. Søren Mortensen & Anna ChristensDaatter. Testes: Mandens Syster Johanne MortensDaatter troelovet til Enkemand og Huusmand Thomas Pedersen i Strøbye, Gmd. Christen Rasmussen ibid,. Gmd. Jacob Hansen & Gmd. Peder Hansen Møller, Pige Kirsten RasmusD. troeloved til LandRytter Jens Jensen, Gmd. Christen Hansens Hustrue.

Feria 2da Paschatos Die Vigesimo primo Aprilis. [21. april]
Hans. (død) Par. Hans Hansen & Johanne JensD. i Annexgaarden. Testes. Konens Søster Ellen JensD., Gmd. Peiter Hansens Hustrue af Strøebye, Mandens Brødre ibid, Gmd. Rasmus Hansen og Gmd. Unge Peder Hansen & UngKarl Jens Hansen t. Unge Søren Hansen, Pige Catharina JensD. Barselkonens Søster & Gmd. Laurs Johansens Hustrue.

Dom Jubilate. d.11. Maji
Cfm. Søren Hiemmedøbt Dom Miseric. [4. maj] Par. Gmd. Mads Sørensen & Birthe IversDaatter. Test: Karen JensD. Kok, Gmd. Christen Sørensens Hustrue af Maglebye. UngKarl Rasmus Sørensen t. Forpagter Saabye paa Søeholm, Hmd. Hans Schytte, Gmd. Hans Jensens & Gmd. Laurs Johansens Hustruer & Pige Maren RasmusD. t. Gmd. Christen Jyde.

Dom. 8va post Festum Trinitatis, d.10. Augusti.
Anna Giertrud. Par. Hmd. Laurs Rasmussen & Maren PeitersD. Testes. Anna Sophia ChristensD. Hmd. Peder Olufsens Hustrue, Gmd. Christen Jyde, UngKarl og Soldat Jacob Peitersen fra Strøebye & UngKarl Peder Rasmussen t. Gmd. Christen Hansen i Warpeløw, Møllerens Pige Catharina ChristophersD. & Margrethe RasmusD. Hmd. Laurs Nielsens Hustrue fra Arnøye.

Dom 19na post festum Trinitatis. d.26. Octobris.
Cfm. Hans Hiemmedøbt Dom proxime anteced. (siden død) Par. Gmd. Peder Hansen Møller & Anna JensD. Testes: Carolina HansD. Gmd. Jacob Hansens H. Smeden Jens Hansen, Hmd. Peder Olufsen, UngKarl Hans Olufsen t. Søren Mortensen, Pige Ellen HansD. t. Bondef. Jørgen Hansen & Hans Hansens Hustrue i Annexgaarden.

Dom 3.Adventus. die 14. Decembris.
Cfm. (død) Anna hiemmedøbt 11. Decbris. (svagelighed) Par. Bondefoged Jørgen Hansen & Margrethe PedersD. Testes: Madame Charlotte Sophia Palludan, Sognepræstens Kjæreste. UngKarl og Kiøbmand Hr. Jens Olufsen fra Kiøge. Gmd. Peder Bentzen fra Raabye.Gmd. unge Niels Hansen fra Strøbyegrøft. Hmd. Anders Christensens H. Gmd. Oluf Madsen og Pige Dorthea OlufsD., begge af Warpeløw.

1784

Dom 1 post Fest Ephip. d.11 Januarii.
Anna Kirstine, som siden død. Par. Hmd. Jens Jensen Rytter & Kirsten RasmusD. Testes: Maren RasmusD. Hans Hansen Annexgaarden, Jens Jensen fra Hospitalet, Gmd. Rasmus Olufsen, Gmd. Hans Jensen, Gmd. R. Rasmus (resten ulæseligt)

Fest. Euicharistiæ. die 8Aprilis.
Birthe. Par. Inderste Mogens Pedersen & Karen Hans D. Testes: Pige Karen, Peder Mogensens Daatter fra Strøebye p.t. hos Gmd. Laurs Jørgensen, Hans Schytte & Gmd. Jens Hansen fra Raaebye & Gmd. Oluf Madsen, Gmd. Mads Sørensens & Gmd. Hans Jensens Hustruer.

Dom. Misericordiæ. die 25. Aprilis
Oluf og Hans Tvillinger. Par. Gmd. Rasmus Olufsen & Johanne Hans D. Testes Pige Bodil Sørens D. t. Degnen Hr. Find i Hellested bar Oluf, Pige Anna Laurs D. t. Præstebonden ibid. bar Hans,Inderste Ludvig Pedersen fra Klokkerhuuset i Maglebye Sogn, Pige Cidse, Gmd. Rasmus Hansens D., Dorothea Olufs Daatter, Gmd. Mads Sørensens & Gmd. Oluf Madsens ? Gmd. Hans Christensens & Hmd. Jørgen Laursens og Hmd. Jens Jensens Rytters & Strøebye Hmd. Jens Andersens Hustruer.

Dom. Jubilate. die.2. Maji.
Peder Hiemmedøbt. Par. Gmd. Jacob Hansen og Frederica Caroline Hans D. Testes Anna Jens D. Gmd. Peder Hansen Møllers Hustrue, Gmd. Christen Hansen, Pige Ellen Hans D. t. Bondef. Jørgen Hansen, Gaardmænd Ulric Jørgensens & Laurs Christensens & Hans Hansens Hustruer.

Fest. die Javoix. 7,Maji.eod:anno.
Christen † død. Par. Gmd. Laurs Christensen & Cidse OlufsDaatter. Testes: Anna Sophia ChristensD. Hmd. Peder Olufsens Hustrue, Gmd. Jacob Hansen & Gmd. Hans Christensen, Pige Dorothea OiufsD. Gmd. Christen Hansen & Bondef. Jørg. Hansens & hmd. Jørg. Laursens Hustruer

Dom.6.post Festum. Trinit. 18 Julii.
Død † Kirsten og Helvig Tvillinger. Par. Gmd. Jacob Rasmussen & Anna Maria Jens D. Testes: Pige Cidse Rasmus D., Gmd. Rasmus Hansens Daatter bar Kirsten, og Pige Karen Laurs D. t. Gmd. Christen Hansen bar Helvig, hmd. og Indsidder Oluf Rasmussen, Gaardfæster og Ung Karl Oluf Espensen, Ung Karl Peder Rasmussen, Pigen Else Cathrine Bruun og Inger Jacobs Daatter tien. Gmd. Søren Mortensen, Gaardmænd Niels Peitersens Oluf Madsens Hustruer.

Dom 14.post Festum Trinitatis. 12.Sept.
Peder. Par. Gmd. Oluf Madsen & Maren Peders D. Testes: Pige Anna Mads D.tien. Bondefogeden Christen Ericsen i Strøebye og Enkemand og hmd. Christen Pedersen ibidem, Gmd Rasmus Olufsens & Jørgen Hansens Hustruer, Espen Mortensens Enke, Pige Bodil. Madstien. Gmd. Peder Madsen i Strøebye.

Dom. 20 post Festum Trinitatis. 24.Oct.
Anna. Par Gmd. Søren Mortensen & Anna Christens D. Testes: Gmd. Christen Rasmussens Hustrue navnl. Mette Christens Daatter fra Strøebye, Hmd. Thomas Pedersen ibid., Gmd. Christen Hansen her i Byen, Pige Hanna Bartholina Peders D. Gmd. Ulric Jørgensens & Bondefoged Jørgen Hansens Hustruer.

Hermed ender Kirke Aaret.

Dom 2. adventus. 5. Decbris.
Maren. Par Gmd. Christen Hansen & Anna Laurs D. Testes: Karen Laurs D. Barsel Konens Syster, tien. ibid, Gmd. Christian Hansen & Hmd. Peder Hansen begge fra Strøebye, Ung Karl Peder Rasmussen, Gmd. Rasmus Hansens Søn, Gmd. Jacob Rasmussens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer.

1785

Dom. invocavit. d. 13 Februarii.
Peder, fød Torsdag Aften d. 10. hujus kl. 10. Par Hmd. Jens Jensen Rytter og Kirsten Rasmus D.: Testes: Pige Hanna Bartholina Peders D. Gmd Jens Hansen Smeds Steddatter, Gmd. Peder Hansen Møller, Hmd. Hans Peders. Ung Karl Ulric Pedersen, Pige Dorthe Olufs D. Gmd. Mads Sørensens & Hmd. Peder Olufsens Hustruer.

Dom Palmarum. d. 20 Martii.
Død Hans, hiemmedøbt Fest. Ann. M. Par. Hmd. Oluf Rasmussen & Maren Hans D. Testes: Pige Karen Laurs D. t. Gmd. Christen Hansen, Gmd. Jacob & Rasmus Hansen, Gmd. Christen Hansens & Rasmus Rasmussens & Jacob Rasmussens Hustruer.

Fest: Paschatos. d. 27. Matii.
Død. Peder hiemmedøbt Langfrdag d. 19. Martii 1787 ?. Par. Gmd. Hans Christensen & Lisbeth Peders D. Testes: Pige Dorthe Olufs D. Ulric Pedersens troeloved, Gmd. Morten Espensen, Hmd. Peder Olufsen, U. K. Peder Rasmussen, Pige Maren Niels D. t. Gmd. Laurs Jørgensen, Bondefoged Oluf Madsens Hustrue.

Dom. Misericordiæ. d. 10. Aprilis.
Død. Cidse, hiemmedøbt. Par. Gmd. Peder Hansen Møller & Anna Jens D. Testes: Cidse Rasmus D. troeloved Hans Hans. i Annexgaarden, Hmd. Peder Oiufsen, Ulric Pedersen troeloved, Pige Hanna Bartholina Peders D., Gmd. Jacob Hansens & Rasmus Rasmussens Hustruer.

Die Jovis t.a.26.Maji.
fødde Gmd. Morten Espensens Hustrue navnl. Cidse Olufs D. en meget vanfør Daatter som næstfølgende Søndag Dom. 2. p. Tr. [5. juni] blev af Sognepræsten hiemmedøbt og kaldet Anna. Død Freddagen i samme Uge D. [3. Jun.?] nu uden Daabs confirmation i Kirken.

Dom 9.post Festum Trinit. d.24. Julii.
Cidse. Par. Hmd. Jørgen Laursen & Else Simons D. Testes: Gmd. Laurs Jørgensens Hustrue, Gmd. Ulric Jørgensen, Ung Karl Oluf Hansen t. Hans Hansen i Annexgaarden, Pige Bartholina Peders D., Gmd. Rasmus Olufsens & Gmd. Hans Jensens Hustruer.

Hermed ender Kirke-Aaret, samt Almanak Aaret.

1786

Fest.Circumcisionis. Christi. D.1. Januari.
Søren hiemmedøbt, siden død. Par. Gdm. Rasmus Sørensen & Cidse Rasmus D. Testes: Pige Dorthe Jacobs Daatter, Hmd. Jacob Bruuns D. i Porsehuset i Holtug Sogn,Gmd. Christen Sørensen & Hmd. Nicolai Christensen, begge boende i Maglebye, Ung Karl Peder Rasmussen her i Byen, Pige Bartholina Peders D., Gmd. Christen Hansens & Gmd Peder Hansens Hustruer.

Dom.ima. a.Die Ettiqavias. Die 8. Januar.
Maren hiemmedøbt. Par. Gmd. Ulric Jørgensen & Kirsten Laurs D. Testes: Anna Christens D., Gmd. Søren Mortensens Hustrue, Bondefogden Oluf Madsen, Hmd. Peder Olufsen, Ung Karl Hans Jacobsen som er Gmd. Jacob Hansens Søn, Margrethe Laurs D. tien. Gmd. Laurs Jørgensen, Hmd. Jørgen Laursens & Hmd. Hans Jørgensens Hustruer.

Dom 2da.Die Ettiqavias. D.15. Januarii.
Gunild Lucia, død. Par. Hmd. Mogens Pedersen & Karen Hans D. Testes: Maren Peders D., Bondefogden Oluf Madsens Hustrue. Hmd. Hans Jensen Schytte, Gmd. Mads Sørensens & Gmd. Hans Jensens & Gmd. Laurs Jørgensens Hustruer.

Mandag Formiddag d.20.februarii h.a.
Kl. 9½ fødde Gmd. Morten Espensens Hustrue navnl. Cidse Olufs Daatter en, ligesom næstforrige Aar, Vanfør Daatter til Verden, som af Jordemoderen strax efter Fødslen blev hiemmedøbt og ligeledes kaldt Anna efter den forhen Afdøde; Døde inden Daabs Confirmation.

Fest: Pentecostes, d.4.Junii.
Cfm. Maren hiemmedøbt D. Exaudi. [28. maj] Par. Hmd. Peder Olufsen & Anna Sophia Christens D. Testes: Pige Johanne tienende Forpagter Saabye paa Søeholm, Kirkeværgen Christen Christensen, Gmd. Rasmus Olufsen, Ung Karl Oluf Olufsen t. Gmd. Niels Peitersen, Hans Møllers Enke. Gmd. Hans Christensens & Hmd. Ulric Pedersens Hustruer.

Dom.10 a Festo Trinitatis d.20.Aug.
Cfm. Jørgen hiemmedøbt, siden død. Par. Hmd. Hans Jørgensen L.S. og Maren Niels D. Testes: Karen Peders D. Gmd. Niels Peitersens Hustrue. Gmd. Ulric Jørgensen, Gmd. Laurs Jørgensen, Hans Hansen i Annexgaarden, Pige Hanna Bartholina Peders Daatter, Gmd. Mads Nielsens & Gmd. Niels Nielsens Hustruer, begge fra Strøebye.

Dom. 13 a Festo Trinitatis d.10 Sept.
Cfm. Birthe Kirstine hiemmedøbt, død. Par. Gmd Ulric Pedersen & Dorthe Olufs D. Testes: Karen Olufs D. Gmd. Rasmus Christensens Hustrue i Strøebye, Hmd. Jens Pedersen ibid, Ung Karl Oluf Olufsen, Gmd. Morten Espens. & Hmd. Peder Olufsens & Gmd. Jørgen Hansens Hustruer.

Dom. 17 esto Trinitatis d.8. Octobris.
Dorthe
. Par. Hmd. Jacob Hansen & Frederica Carolina Hans D. Testes: Pige Cidse Peders D. Gmd. Benjamin Melsen i Strøebye, U. K. Peder Rasmussen, Gmd. Rasmus Sørensen, Hmd. Oluf Rasmussen, Gmd. Christen Hansens & Peder Hansen Møllers Hustruer.

1787

Dom. Jubilate Die vigesimo nono April. [29. april]
Cfm. Anna hiemmedøbt. Par Gmd. Rasmus Sørensen & Cidse Rasmus D. Testes: BarselQuindens Søster Pige Bodil Rasmus D. Broderen U. K. Peder Rasmussen, Gmd. Christian Hansen fra Strøebye, Gmd. Christen Hansens & Hmd. Hans Skyttes & Jacob Hansens Hustruer.

Dom Exaudi Die vigesimo Maji. [20. maj]
Cfm. Anna hiemmedøbt. Par. Gmd. Niels Madsen og Cidse Hans D. Testes: Martha Gregers D. Pochsteen, Gmd. Hans Madsens Hustrue i Klippinge, Gmd. Mads Pedersen ibid., Hans Hansen i Annexgaarden, Gmd. Ulric Pedersens, Gmd. Jørgen Hansens & Hmd. Laurs Johansens Hustruer.

Gmd. Morten Espensens Daatter hiemmedøbt og død.

Dom. 9 a Festo Trinitatis.D.5. Augusti.
Cfm. Bodil hiemmedøbt D. 29. Juli. Par. Bondef. Oluf Madsen og Maren Peders D. Testes: Pige Bodil Mads D. tiennende Gmd. Niels Sørensen i Strøebye, Gmd. Mogens Pedersen, Gmd. Niels Peitersen, Gmd. Jørgen Hansens & Gmd. Laurs Olsens & Hmd. Hans Jørgensens Hustruer.

Dom 15 a Festo Trinitatis D.16. Septbris.
Cfm. Peder hiemmedøbt. Par. Gmd. Ulric Pedersen & Dorothea Olufs D. Testes: Anna Jens D. Gmd. Peder Hansens Hustrue, Ung Karl Oluf Olufsen, Gmd. Laurs Olufsen, Pige Sophia Christens D., Gmd. Ulric Jørgensens & Gdm. Niels Madsens Hustruer.

Dom 16.a Trinitatis. D.23. Septbris,
Cfm. Hans hiemmedøbt. Par. Gmd. Christen Hansen & Anna Laurs D. Testes: Pige Karen Laurs D. Barnets Moster tienende der i Gaarden, Ung Karl Hans Olufsen, Inderste Jacob Rasmussen, Pige Inger Jacobs D., Gmd. Rasmus Sørensens & Gmd. Jørgen Hansens Hustruer.

Dom. 20 a Festo Trinitatis D.21 Octobris.
Kirsten. Par. Gmd. Søren Mortensen & Anna Christens D. Testes: Mette Christens D. Gmd. Christen Rasmussens Hustrue I Strøebye, Hmd. ibid. Thomas Pedersen, Ung Karl Hans Olufsen i Warpelew, Pige Mette Peders D., Gmd. Hans Jensens & Gmd. Ulric Jørgensens Hustruer.

Dom. 23 a Festo Trinitatis D.11 Novbris.
Peder. Par. Gmd. Hans Christensen & Lisbeth Peders D. Testes: Bodil Rasmus D., Gaardfæster Oluf Espensens troeloved Fæstemøe, Hmd. Hans Mogensen fra Strøebye og U. K. Jacob Christensen fra Klippinge, Gmd. Laurs Jørgensens & Gmd. Jørg. Hans. H.

1788

Dom. Rogate. D.27. Aprilis.
Conf. Hans hiemmedøbt D. 20. Apr. Par. Gmd. Mogens Pedersen & Karen Hans D. Testes: Lisbeth Peders D. Gmd. Hans Christensens H., Gmd. Peder Hansen Møller, Cidse, Gmd. Niels Peitersens D., Maren, Bondefogdens Oluf Madsens H., Gmd. Jørgen Hansens & Gmd. Hans Jensens Hustruer.

Dom 2 a Festo Trinit. D.1. Junii.
Espen fød D. 30 Maji t.V. Par. Gmd. Morten Espensen & Citze Olufs D. Testes: Pige Karen Christens D. tienende i Strøbye Kroe, Barselsqvindens Brødre Unge Karle Oluf & Frantz Olufsen, Pige Citze Gmd. Niels Pettersens D., Gmd. Ulric Pedersens & Gmd. Oluf Espensens Hustruer.

Dom.6a Festo Trinit. D. 29. Junii.
Død. Anna et uægte Barn fød St. Hans. Moderen er en taabelig Pige Ellen Hans D. 26 1/2 Aar gi., Udlagt til Barne Fader Fæstehmd. Jørgen Laursen der i Byen i hans alders 38te Aar. Testes: Gmd. Peder Hansen Møller, ufæstet Hmd. Jacob Hansen, U. K. Hans Olufsen, Pige Cathrine Margrethe Jacobs D., Gmd. Søren Mortensens H., Barnet frembaaren af Mette Hans D.

Dom. 19 a Festo Trinitatis D. 28. Sept.
Hans. Par. Dragon Jens Jensen & Kirsten Rasmus D. Testes: Bodil Sørens D. Inderste Mads Jensens Hustrue i Strøebye, Jens Jensen Mandens Fader fra Maglebye Hospital, Christen Jyde, Hmd. Laurs Johansen, Gmd. Hans Jensens & Bondefoged Oluf Madsens Hustruer.

Hermed ender Kirke Aaret.

Die Stephani. D. 26. Decembris.
Død. Peiter hiemmedøbt. Par. Gmd. Niels Peitersen & Karen Peders Daatter. Testes: Konens Syster Bodil Peders D. Hmd. Hans Mogensens Hustrue i Strøebye. Gmd. Ulric Jørgens. Gmd. Hans Christensen, Ung K. Hans Olufsen t. Gmd. Jørgen Hansen, Pige Citze Rasm. D. t. Gmd. Oluf Espensen, Gmd. Morten Espensens & Gmd. Oluf Madsens Hustruer.

eod: Die. [26. december]
Christen hiemmedøbt Dom. 4. Adv. [21. december] siden død. Par. Gmd. Oluf Espensen & Bodil Rasmus D. Testes: Mandens Syster Johanne Espens Daatter, Gmd. Christian Hansens H. i Strøebye. Gmd. Morten Espensen, Gmd. Ulric Pedersen, Ung Karl Oluf Olufsen, Ung Karl Gaardfæster Peder Rasmussen, Gmd. Rasmus Olufsens & Gmd. Christen Hansens Hustruer.

eod: Die. [26. december]
Cfm. Mads hiemmedøbt Dom. 4. Adv. [21. december] Par. Rasmus Sørensen og Cidse Rasmus D. Testes: Anna Laurs D. Gmd. Christen Hansens H., Rasmus Hansen og Søn Peder Rasmussen, Hmd. gl. Jacob Hansen, Gmd. Laurs Olufsens & Gmd. Morten Espensens Hustruer.

eod: Die. [26. december]
Cfm. Citze hiemmedøbt, siden død. Par. Gmd. Peder Hansen & Anna Jens D. Testes: Dorothea Olufs D. Gmd. Ulric Pedersens H., Hans Hansen i Annexgaarden, Gmd. Hans Jensen, Ung Karl Frantz Olufsen, Hmd. Jens Jensens & Gmd. Søren Mortensens & Gmd. Jørgen Hansens Hustruer.

Slut Aar 1788.

1789

Dom. Jubilate Die tertie Maji. [3. maj]
Dorthe hiemmedøbt. Par. Fæstehmd. gev. Soldat Jacob Hansen & Margrethe Hans D. Testes: Karen Hans D. Gnid. unge Niels Hansens H. i Strøebye, Hmd. Dragon Jens Hansen ibid., Hans Hansen Annexgaarden, Pige Sophia Christens D. t. Gmd. unge Peder Hansen i Strøebye, Hmd. Anders Christensens Hustrue ibid. & Gmd. Søren Mortensens Hustrue i Warpeløw.

Dom. Rogate Die decimo Septio Maji. [17. maj]
Margrethe fød Mandagen D. 11. Par. Hmd. Landsoldat Hans Jørgensen & Maren Niels D. Testes: Karen Peders D. Univ. Gmd. Niels Nielsens Hustrue i Strøebye. Ung Karl Rasmus Nielsen t. Gmd. Rasmus Christensen ibid. Gmd. Laurs Jørgensen i Warpeløw, Pige Else Niels D. t. Gmd. unge Søren Hansen i Strøebye, Gmd. Mads Nielsen ibid. og Hmd.Smeden i Warpeløw Jens Kyses Hustrue.

Festo Pentecostes Die trigesimo primo Maji. [31. maj]
Citze. Par. Gmd. Ulric Jørgensen & Kirsten Laurs D. Testes: Citze Rasmus D. Gmd. Rasmus Sørensens Hustrue, Gaardf. og Ung Karl Peder Rasmussen, Gmd. Laurs Jørgensen, Hmd. Hans Schytte, Pige Citze Gmd. Niels Peitersens D., Hmd. Jacob Jacobsens & Gmd. Oluf Madsens Hustruer.

Dom. 22.a Festo Trinitatis D.8. Novbris.
Maren. Par. Indsidder gl. Jacob Hansen & Karen Laurs D., Testes: Anna Laurs D. Gmd. Christen Hansens H., Gaardfæster og Ung Karl Peder Rasmuss., Hmd. Peder Hansen, Gmd. Hans Christens. Pige Citze Jacobs D. Barnets halv Søster, Pige Karen Laurs Daatter tien. Gmd. Rasmus Sørensen, Gmd. Oluf Espensens H.

Dom. 24.a Festo Trinitatis. D.22.Novbris.
Mads. Par. Gmd. Niels Madsen & Citze Hans D., Testes: Johanne Jens D. Hans Hansens Hustrue i Annexgaarden, Ung Karl Hans Olufsen, Gmd Ulric Pedersen og Gmd. Peder Hansen, Gmd. Ulric Jørgensens & Hmd. Laurs Johansens & Inderste Jacob Jacobsens Hustruer.

1790

Dom.Qvinqvagesima. D. 14. Februarii.
Maren. Par. Gmd. Hans Christensen & Lisbeth Peders D., Testes: Pige Karen Christens D. tien. i Strøebye Kroe, Hans Hansen i Annexgaard., Gmd. Peder Olufsen af Strøebye, Ung Karl Niels Hansen t. Gmd. L. Olufs., Pige Karen Jens D. t. Gmd. Laurs Jørgensen, Gmd. Rasmus Sørensens & Hmd. Hans Pedersens Hustruer.

Dom. Misericordiæ. D. 18. Aprilis.
Cfm. Peder, forhen hiemmedøbt.død. Par. Inderste Laurs Jensen & Kirsten Peders D., Testes: Pige Citze Jens D. fra Giorsløw, Hmd. Jacob Jensen fra Strøebye, Ung Karl, Hans, Gmd. Peder Olufsens Søn i Klippinge, Hmd. Peder Hansen i Warpel., Gmd. Ulric Jørgensens & Gmd. Rasmus Sørensens Hustruer.

Dom 2a Festo Trinitatis. D. 13. Junii.
Peder, fød. D 6. Junii t. matut. Par Gmd. Mogens Pedersen & Karen Hans D., Testes:Pige Waldburg Hans D. Schytte t. Gmd. Søren Mortensen, Hmd. Hans Schytte & Gmd. Hans Christensen, Pige Lisbeth Hans D. t. Gmd. Jørgen Hansen, Gmd. Hans Jensens & Gmd. Oluf Madsens Hustruer.

Dom 4 a festo Trinitatis D. 27. Junii.
Cfm. Margrethe, hiemmedøbt, d��d. Par Gmd. Christen Hansen & Anna Laurs D., Testes: Cidse Rasmus D. Gmd. Rasmus Sørensens Hustrue, Ung Karl og Gaardfæster Peder Rasmussen, Gmd. Oluf Espensen, Gmd. Jørgen Hansens & Gmd. Hans Jensens & Hmd. Oluf Rasmussens Hustruer.

Dom. 11a Festo Trinitatis. D. 15. Aug.
Peder. Par. Smeden Jens Rasmussen & Lisbeth Olufs D., Testes: Anna Maria Olufs Daatter, Ung Karl Hans Rasmussen, Hans Hansen i Annexgaarden, Gmd. Jørgen Hansens & Gmd. Søren Mortensens & Gmd. Hans Christensens Hustruer.

Dom 13.a Festo Trinitatis D. 29. Aug.
Jens. død. Par Ulric Pedersen & Dorthe Olufs D., Testes: Cidse Olufs D. Gmd. Morten Espens. Hustrue, Gmd. Peder Hansen, Hans Hansen i Annexgaarden, Espen Mortensens Enke, Gmd. Ulric Jørgensens & Gdm. Rasmus Olufsens & Hmd. Hans Pedersens Hustruer.

Dom. 16.a Festo Trinitatis, D. 19. Sept.
Magdalena, hiemmedøbt. Par. Snedker Sr. Jens Gysting Boye og Lorentze Petrine Hochland. Testes: Madame Charlotte Sophia Palludanne Nyeholm, Velærværdige Hr. Palludans Kiæreste, Barsel Konens Syster, Gundil Hochland, Faderen Sr. Rasmus Hochland tillige med sin Søn Sr. Christopher Severin Hochland, Fuldmægtig hos Hr. Amtsforvalter Rosted på Billesborg og Sr. Peder Ottho Røhr Skoleholder i Strøebye.

Dom 18 a Festo Trinitatis D.3. Octobris.
Anna, død. Par. Klokkeringeren Hans Pedersen og Maren Rasmus D., Testes: Elia Peders D. Hmd. Laurs Laursens Hustrue i Sierslew, Barsel Konens Fader Rasmus Laursen, Ung Karl Hans Jacobsen, Gmd. Laurs Olufsens & Gmd. Laurs Jørgensens & Gmd. Hans Christensens Hustruer.

Dom. 24.a Festo.Trinitatis D.14. Novbris.
Hans, død. Par. Gmd. Oluf Espensen og Bodil Rasmus D., Testes: Cidse Rasmus D. Gmd. Rasmus Sørensens Hustrue. Gmd. Morten Espensen, unge Karle Hans Jacobsen & Niels Hansen, Pige Cathrine Margrethe Jacobs D., Gmd. Peder Hansens & Gmd. Christen Hansens Hustruer.

1791

Tiirsdag D, 25 Januarii i dette Aar om Aftenen Kl. 8 1/2 blev Gdm. Oluf Madsens Hustrue Maren Peders Daatter forløst med en Dødfødt Søn.

Freddag D. 11 Martii i d. Aa.
om Formiddagen Kl. 8. blev Gmd. Morten Espensens Hustrue Citze Olufs Daatter foriøst med den 4de Vanfør Daatter, som strax blev hiemmedøbt af Jordemoderen Maren Jens Daatter, og kaldet Birthe, men døde næstfølgende Freddag om Aftenen Kl. 8½ uden at nyde Daabs Confirmation i Kirken.

Dom Reminicere. D. 20. Martii.
Inger, død. Par Gdm. Peder Hansen & Anna Jens D., Testes. Citze Rasmus D. Gmd. Rasmus Sørensens Hustrue, Gdm. Morten Espensen, Ung Karl Hans Jacobsen tienende Gmd. Oluf Espensen & Rasmus Jensen, Pige Margrethe Jacobs Daatter tien. Gaardf. Peder Rasmussen, Gmd. Ulric Pedersens & Gmd. Hans Jensens Hustruer.

Conc. 5 Passional. D. 13. Aprilis.
Confm. Christen & Mette Tvillinger, hiemmedøbt, døde. Par. Inderste Oluf Johansen & Anna Hans D., Testes: Konens Syster fra Strøebye Karen Hans D., Inderste Jens Andersens H. frembar Drengen til Daaben, og Barsel Qwindens Sted Daatter Inger Olufs D. fra Haarlef frembar Pigen. Ingen Mands Personer vare tilstæde her ved disse Børns Daab som Vidner, men alleneste følgende Qwinder her af Byen for Gmd. Rasmus Olufsens & Gmd. Christen Hansens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer.

Dom. 18 a Festo Trinitatis. D.23,Octobris.
Anna. Par. Gmd. Rasmus Sørensen & Citze Rasmus D., Testes: Bodil Rasmus D., Gmd. Oluf Espensens H., Gmd. Christen Sørensen fra Maglebye, Smeden Jens Hansen Kyse, ung Karl Hans Olufsen, Lægdsmandens Peder Rasmussens & Gmd. Niels Peitersens Hustruer.

Dom. 19 a Festo Trinitatis. D.30 Octobris.
Cfm. Mette, hiemmedøbt Die antecedente, død. Par. Soldat Hans Rasmussen & Inger Olufs D., Testes: Pige Karen Christens D. t. Gmd. Søren Mortensen, Barselqwindens fader Hmd. Jacob Rasmussen, Gmd. Jens Jensen, Anna Kirstine opdraget hos Oluf Møller, Bondefogdens Peder Rasmussens & Oluf Espensens Hustruer.

Dom 2. Adventus. D.4. Decembris.
Cfm. Margrethe, hiemmedøbt. Par. Smeden Henric Svensen & Hanna Bartholina Peders Daatter. Testes: Citze Niels Daatter Lægdmandens Hustrue Cc, Peder Rasmussens Hustrue, Smeden Jens Hansen Kyse, Gmd. Oluf Espensen, ung Karl Hans Olufsen, Pige Anna Kirstine, Gmd. Jørgen Hansens & Hmd. Laurs Johansens Hustruer.

1792

Festo Circumcisionis Christi D. 1. Jan.
Cfm. Kirsten, hiemmedøbt Die antecedente. Par. Hmd. Oluf Rasmussen & Maren Hans D., Testes: Margrethe Hermanns D. Hmd. Laurs Johansens H., Snedkeren fra Tostrup, Hmd. Jacob Rasmussen, Gmd. Christen Hansen, Inderste Jens Kaares Hustrue.

Dom. Oculi. Die 11. Martii.
Birthe, døbt. Par. Gmd. Morten Espensen & Cidse Olufs D., Testes: Enken Dorthe Olufs D. forlovet med ung Karl fra St. Heddinge nu Gaardfæster i Warpeløw Oluf Andreæsen, Sognefoged: Dertil indsat samme Dag. Peder Rasmussen, Gmd. Hans Christensen, Pige Johanne Laurs D. Smeden Henric Svendsens & Gmd. Oluf Espensens Hustruer.

Dom. Misericordia. D. 22. Aprilis.
Cfm. Simon fød. Par. Hmd. Jørgen Laursen & Else Simons D., Testes: Hanna Bartholina Peders D. Smedens Henric Svensens Hustrue, Gmd. Ulric Jørgensen, ung Karl Rasmus Pedersen, Pige Else Peders D., Gmd. Hans Jensens & Hmd. Laurs Johansens Hustruer.

Dom Rogate. D. 13. Maji.
Anna. Par. Mogens Pedersen Gmd. & Karen Hans D., Testes: Maren Peders D. Gmd. Oluf Madsens H., Hmd. Hans Jensen Morfader Pige Johanne Laurs O. tienende Gmd. Jørgen Hansen, Sognefogeden Peder Rasmussens & Gmd. Laurs Olufsens & Gmd. Hans Jensens & Gmd. Niels Peitersens Hustruer.

Dom. 9a Festo Trinitatis. D.5. Augusti.
Jørgen, fød Mandag Morgen D. 30. Juli. Par. Gmd. Christen Hansen & Anna Laurs D., Testes: Johanne, Hmd. og Skræder Jørgen Laursens Hustrue i Hellested, Sognefoged Peder Rasmussen, Pige Karen Laurs D. t. Gmd. Sør. Mortensen, Gmd. Morten Espensens & Gmd. Hans Jensens & Hmd. Jacob Hansens Hustruer.

Dom. 11a Festo Trinit. D.19, Augusti.
Hans, fød Tiirsdag Eftermiddag D. 14. Aug. Kl. 2. Par. Gmd. Peder Hansen Møller & Anna Jens D., Testes: Karen Peders D. Gmd. Niels Peitersens H., Hans Hansen i Annexgaarden, Ung Karl Oluf Rasmussen t. Gmd. Jørgen Hansen, Pige Karen Laurs D., Gmd. Oluf Andreæsens & Gmd. Peder Rasmuss. & Gmd. Mort. Espensens Hustruer.

Dom. 19a Festo Trinit. D.14. Octobris.
Carolina, fød Tiirsdag. Par. Inderste gl. Jacob Hansen & Karen Laurs D., Testes: Anna Laurs D. Gmd. Christen Hansens Hustrue her i Byen, Brødre Rasmus & Peder Hansen, Unge Karle og Landsoldatere Jacob Hansens Søn Hans & Niels Hansen, Gmd. Oluf Espensens & R. Sørensens Hustruer, Søstre begge.

Festo omnium Sanctorium.D.14. Novbris.
Anna, fød Mand. Morgen D. 29 Oct. Sognef. Peder Rasmussen & Citze Niels D., Testes: Bodil Rasmus D. Gmd. Oluf Espensens H., unge K. Hans Jacobs. & Frantz Olufs., Gmd. Christen Hansen, Pige Ellen Peders D. tienende Gmd. Hans Christensen, Gmd. Rasmus Sørensens & Gmd. Jørgen Hansens & Gmd. Mogens Pedersens Hustruer.

1793

Dom. Oculi D. 3.Martii ejusdem anni.
Anna, fød Tiirsdag Morgen D. 26. Febr. Par. Mandtalsmand Niels Peitersen & Karen Peders D., Testes: Sognefogedens Peder Rasmussens Hustrue navnl. Sidse Niels D., Gmd. Oluf Andreaesen, ung Karl Frantz Olufsen, Pige Cathrine Margrethe Jacobs D., Gmd. Laurs Olufsens & Gmd. Rasmus Sørensens & Gmd. Peder Hansens Hustruer.

Festo Pentecostes Die Decim nono Maji. [19. maj]
Jens, fød Torsdag Eftermiddag Kl. 2 D. 15. Maji i d. Aar. Par. Indsidder Jacob Rasmussen & Anna Maria Jens Daatter i Gmd. Christen Hansens Huus. Testes: Pige Anna Hans D. Gmd. Hans Jensens D. fra Klippinge, Sognefogeden Peder Rasmussen & Hmd. Oluf Rasmussen, Pige Karen Laurs D. t. Gmd. Søren Mortensen, Gmd Christen Hansens & Hmd. Peder Hansens Hustruer.

Dom. eod.
Anna Maria, (død) fød Mandag Formiddag Kl. 9. D. 13. Majii d.a. Par. Gmd. Oluf Andreæsen & Dorthe OlufsD. Testes: Pige Kirsten Adreæ.D. tien. Broderen Søren Andreæsen i Bjilkerup. Gmd. Laurs Olufsen, ung Karl Frantz Olufsen, Hans Hansen i Annexgaarden, Pige Mette NielsD., Gmd. Niels Peitersens D., Gmd. Peder Hansens og Smeden Henric Svensens Hustruer.

Dom 2a Festo Trinitatis D. 9. Junii.
Død. Laurs fød Onsdag Morgen D. 5. Junii. Par. Indsidder i Strøebye Jens Laursen & Cidse Rasmus D. Testes. GI. Rasmus Laursen, Hmd. Hans Pedersen, Hmd. Anders Thuesen, Pige Anna Kirstine Olufs D. et Opfostrings Pigebarn, Gmd. Christen Hansens Hustrue og Hmd. Jens Kaares Hustrue, Barnet frembaaren til Daaben af afsat Gaardmand i Strøebye Peder Olufsens Hustrue navnl. Anna Sophia Christens D.

Dom. 10a Festo Trinitatis D.4. Augusti.
Død, Peder fød Mandag Morgen tidlig O. 29. Julii i dette Aar. Par. Smeden Henric Svensen og Hanna Bartholina Peders D., Testes: Anna Kirstine Mortens D. Hammer Kroemandens Hermann Weyersløws Hustrue i Strøebye, ung Karl Lauritz Christian Meisler i Strøebye Mølle, ung Karl Frantz Olufsen & Gdm. Ulric Jørgensen, Pige Bodil Christens D. tienende i Møllen, Annexgaardsmandens Hans Hansen & Gmd. Oluf Madsens Hustruer.

Dom. 17a Festo Trinitatis D. 22. Septbris.
Oluf fød Torsdag Formiddag Kl. 9 D. 19. hujus. Par. Gmd. Jens Jensen & Kirsten Rasmus D., Testes: Pige Ingerburg Sørens D. tienende i Annexgaarden, Huusbonden Hans Hansen & Frideric Bruny t. Gmd. Peder Hansen, Pige Ellen Peders D., Gmd. Hans Jensen & Smedens Henric Svensens Hustrue.

Dom. 20a Festo Trinitatis D.13.Octobris.
Død, confm. Maren, hiemmedøbt. Par. Soldat Hans Rasmussen & Inger Olufs D., Testes: Pige Anne Rasmus Daatter Mandens Søster tienende Wærtshuusholder Oluf Pedersen i Kiøge, Hmd. Anders Snedker i Tostrup, Stedfaderen Laurs Kaare, Indsidder Oluf Johansen, ung Karl Frideric Bruni t. Gmd. Peder Hansen, Pige Anna Olufs D. tien. Gmd. Oluf Espensen, Hmd. Oluf & Jacob Rasmussens Hustruer.

Dom. post Nativit Christi D.29.Decbris.
Død † Maren, fød. Par. Gmd. Rasmus Sørensen & Cidse Rasmus D., Testes: Bodil Rasmus D. Gmd. Oluf Espensens Hustrue, Gaardmand Christen Sørensen fra Maglebye, Sognefoged Peder Rasmussen, Gmd. Oluf Andreæsen, Pige Ingerburg Sørens D., Smedens Henric Svensens & Gmd. Peder Hansens og Gmd.Jørgen Hansens Hustruer.

1794

Dom. 3a Die Eric Qvariac D.26.Jan.
Confm. Hans, fød Mandag Morgen D. 20. Jan. Kl. 3 1/2 hiemmedøbt 25. hujus. Par. Sognef. Peder Rasmussen & Cidse Niels D., Testes: Johanne Olufs D. Gmd. Hans Jensens Hustrue fra Klippinge, GI. Jacob Hansen & Søn Land Soldat Hans Jacobsen & ung Karl Peder Andreæsen, Pige Cathrine Margrethe Jacobs D. Gmd. Niels Peitersens & Christen Hansens Hustruer.

Dom. 4a Festo Trinitatis D. 13. Julii.
Confirm. Rasmus fød Tirsdag Formid. Kl. 8 D. 8. Julii, hiemmed. Fredag, Par. Afsat Gmd. Mogens Pedersen & Karen Hans D., Testes: Wæwer Pige Birthe Laurs D. Hmd. i Strøebye Laurs Pedersens Daatter, Hmd. & Enkemand Hans Schytte i Warpeløw, ibid. Pige Walburg Hans D. tien. Gmd. Jørgen Hansen, Gmd. Peder Møllers & Gmd. Hans Jensens & Gmd. Niels Peitersens & Gmd. Oluf Madsens Hustruer.

Dom. 8a Festo Trinit. D. 10. Augusti.
Confm. Christen, fød Søndag Morgen Kl. 4 0.3. Aug. hiemmed. følg. Dag. Par. Gmd. Hans Christensen & Lisbeth Peders D., Testes: Pige Karen, uægte fød, som tien. Gmd. Anders Christensen i Maglebye, Hmd. Hans Pedersen i Warpeløw, ibid. Gmd. Rasmus Sørensen, ung Karl Frantz Olufsen t. Sognefogden, Pige Giertrud Maria Rasmus D., Smedens Henric Svensens Lunds & Gmd. Jørgen Hansens Hustruer.

Dom. 1 Adventus. D. 30. Novembris.
Formiddag Kl. 11 1/2 fødde Gaardmand Morten Espensens Hustrue Cidse Olufs D. et levende Pigebarn som levede kuns i 2 Timer og døde udøbt.

1795

Dom Reminiscere D. 1ste Martii 1795.
Confirm. Søren fød Mandags Aften D. 23. Febr. d.a. hiemmedøbt, nu død. Par. Gmd. Rasmus Sørensen & Cidse Rasmus D., Testes: Bodil Rasmus D. Gmd. Oluf Espensens Hustrue, Gmd. Christen Sørensen fra Maglebye, de øvrige her fra Byen, ni. Indsidder Rasmus Hansen. U.K. Peder Andreasen, Pige Mette Niels D. Smedens H. Hanne Bartholina, Gmd. Jørgen Hansens og Gmd. Peder Hansens Hustruer.

Cadem Dom. D. 1. Martii. 1795.
Confm. Else, fød Fredags aften d.27. Febr. Kl. 10. Hiemmedøbt følgende Dags Formiddag Kl. 10 1/2, siden død. Parentes. Indsidder Peder Jensen og Bodil Hans D., Testes: Indsidder Hans Thomæsens Hustrue fra Strøebye navnl. Maria Hans D. Gdm. Hans Christensen, Hmd. Laurs Kaare, Pige Anna Niels D. Gmd. unge Niels Hansens D. i Strøebye, Gmd. Søren Mortensens & Gmd. Morten Espensens Hustruer.

Dom. Palmarum d. 29. Martii.
Confirm. Christian, fød Mandag-aften Kl. 7. d. 23. hujus, Hiemmedøbt Onsdag-aften Kl. 3. Par. Gmd. Christen Hansen & Anna Laurs D., Testes: Anders Snedkers Hustrue, navnl. Kirsten Rasmus D., Gmd. Rasmus Sørensen, Hmd. Oluf Rasmussen, unge Frantz Olufsen, Sognef. Peder Rasmussens & Gmd. Hans Jensens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer.

Dom. Misericordiæ d. 19. Aprilis.
Maren, fød Mandag Morgen d. 13. Aprilis Kl. 7 1/2. Par. Smeden Henric Svensen Lund & Hanna Bartholina Peders D., Testes: Strøebye Mølles Enkes Daatter Birthe Maria Gude, hvis Halv Broder Møllersvend Lauritz Christian Meisler, Barselqvindens Broder Jacob Pedersen Skomagersvend fra Kiøge, Den anden Broder her i Byen boende navnl. Rasmus Pedersen, Strøebye Kroemands D. Johanne Dorothea, Gmd. Ulric Jørgensens & Sognef. Peder Rasmussens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer.

Dom. Jubilate d. 26. Aprilis.
Laurs, fød Onsdag Formiddag den 22 Aprilis Kl. 10. Par. Hmd. gl. Jacob Hansen & Karen Laurs D., Testes: Pige Cathrine Margrethe Jacobs D. t. Gmd. Rasmus Sørensen, Hmd. Peder Hansen, Bondef. Peder Rasmussen, ung Karl Hans Jacobsen tien. Gmd. Laurs Olufsen, Pige Citze Jacobs D. tienende i Klippinge, Gmd. Hans Christensens & Gmd. Oluf Espensens Hustruer.

Dom 11ma Festo Trinit d. 16. Aug.
Anna, død, fød Søndag Morgen imod Dagningen den 9. Aug. Par. Indsidder Anders Olufsen & Waldburg Hans Daatter. Testes: Pige Kirsten Hans D. Schytte, t. Gmd. Christen Hansen her i Byen, Hmd. Hans Jensen Schytte, Gmd. Oluf Madsen, Huggeren Hans Christiansen, Ung Karl Frantz Olufsen, Gmd. Christen Hansens & Gmd. Hans Jensens & Mogens Pedersens Hustruer.

Dom 13tia a Festo Trinit. d. 30. Aug.
Confirm. Bodil, fød Løwerdag Morgen d. 22. Aug. Kl. 3, siden hiemmedøbt. Par. Gmd. Niels Peitersen & Karen Peders D., Testes: Bodil Rasmus D. Gmd. Oluf Espensens H., Indsidder i Strøebye hans Thomæsen, ung Karl Jens Christensen 6 Frantz Olufsen, Pige Ellen Peders D. t. Smeden, Gmd. Oluf Andreæsens & Sognef. Peder Rasmussens & Gmd. Peder Hansens Hustruer.

d. 19. Søndag efter Trinitatis
Søndag Morgen d. 11. Octobris fødde Smedesvend Jacob Laursens Hustrue en Søn som blev strax hiemmedøbt og kaldet Christian, ey længe efter Fødselen død, levede kuns i 28 Timer.

1796

Dom 2.da.a Die Erri Qxviacd. 17 Jan.
Cfm. Birthe, fød Søndag E.M. d. 10. Hujus, hiemmedøbt Løwerdag Fm. d. 16. Dito. Par. Indsidder Emanuel Pedersen & Karen Jens D., Testes: Cidse Niels D. Sognef. Peder Rasmussens H., ung Karl Anders Hansen i Seyenhuus Skov ibid. Henric Pedersen Skovfoged, Gmd. Mads Nielsen i Tostrup, Pige Mette, Gmd. Niels Peitersens D. her i Byen, Gmd. Christen Hansens & Gmd. Søren Mortensens & Gmd. Niels Peitersens & Gmd. Hans Jensens Hustruer.

Dom. Lætare. d. 6. Martii eodem Anno.
(død) cfm. Niels, fød Søndag Aften d. 28. Feb. Kl. 9, hiemmedøbt Mandag Efterm. Kl. 2½. Par. Gmd. Rasmus Sørensen & Cidse Rasmus D., Testes: Pigen Karen Mads D. Gmd. Laurs Olufsens Sted D., ung Karl Oluf Andreæsen, (imellem linierne tydet til) Birthe Ras., gl.Rasm. Hansen, Gmd. Laurs Olufsen, Pige Maria t. Gmd. Oluf Espensen, Bondef. Peder Rasmussens & Hans Hansens Hustruer.

Eod Dom.
Cfm. Anna, fød Mandag aften Kl. 9. d. 29. Feb. hiemmedøbt. Par Gdm. Peder Hansen & Anna Jens Daatter. Testes: Anna Christens D. Gmd. Søren Mortensens H., ung Karl Jens Hansen i Annexgaarden: Hans Hansens Søn & Ung Karl Niels Ulricsen, Gmd. Oluf Andreæsen, gi. Jacob Hansen, Gmd. Hans Jensen & Gmd. Jens Jensen, Pige Anna Kirstine Olufs Daatter, Gmd. Hans Jørgensens & Gmd. Hans Christensens Hustruer.

Festi Paschatos d. 27. Martii 1796.
Confm. Johanne, fød Langfredag Kl. 1½ d. 25 Martii. hiemmedøbt følgende Dags Formiddag Kl. 10. (Par staar sidst i stykket) Testes: Niels Peitersens H. Karen Pedersd., ung Karl Peder Andreæsen, Gmd. Laurs Olufsen & Rasmus Sørensen, Kirsten Hans D. Pigen i Annexgaarden, Jørgen Hansens & Gmd. Søren Mortensens Hustruer. Par. Gmd. Oluf Espensen & Bodil Rasmus D.

Festo Trinitatis d. 22. Majie crs?
Karen, fød Torsdag Formiddag Kl. 9. Par. Gmd. Morten Espensen & Cidse Olufs D., Testes: Anna Grete Gmd. Laurs Jørgensens Hustrue i Frøsløw, ung Karl Oluf Olufsen, Gmd. Oluf Andreæsen & Hmd. Frantz Olufsen, Pige Mette Niel D., Gmd. Hans Christensens og Hmd. Emanuel Pedersens Hustruer.

Dom 10ma á Festo Trinitatis d.31. Julii.
Confm. Andreas, Torsdag Morgen i Dagningen d. 28. Julii. Derefter hiemmedøbt. Par Gmd. Oluf Andreæsen & Dorthe Olufs D., Testes: Opfoster Pige Anna Kirstine hos Gdm. Morten Espensen, Testes: Gmd. Oluf Espensen, Gmd. Rasmus Sørensen, ung Karl Christen Pedersen tien. Gmd. Hans Christensen, Pige Niels Peitersens Daatter .Mette, Gmd. Ulric Jørgensens Hustrue, Claus Pedersens Hustrue.

Dom XIma á Festo Trinit d. 7. Augustus.
Par. Inderste Anders Olufsen & Waldburg HansDaatter. Conf. Anna Maria fød Tiirsdags Formiddag d. 2. Augustus Kl. imellem 8 og 9. Hiemmedøbt Torsdag Formiddag Kl. 10. Testes: Indsidder i Forpagter-Huuset ved Søeholm Niels Schyttes Hustrue navnl. Anna HansD., Enkemand Hans Jensen Schytte, ung Karl Peder Hansen Landsoldat Gmd. Hans Jensens Søn, Pige Mette, Gmd. Niels Peitersens D., Hans Hansens Hustrue i Annexgaarden, Gmd. Morten Espensens & Hug. Hans Christensens & Claus Pedersens Hustruer.

Dom 17ma á Festo Trinit d. 18. Sept.
Confm. Maren, fød Fredag Aften d. 16.hujus imellem 8 og 9, siden hiemmedøbt. Parentes. Hmd. Rasmus Jensen & Cathrine Margrethe JacobsD. Testes: Ellen JensD.Gmd. Peiter Hansens Hustrue fra Strøebye. Gmd. Niels Olufsen ibid, Gmd. Ulric Jørgensen her i Byen, L. Soldat Hans Jacobsen, ungKarl Jens Hansen Hans Hansens Søn i Annexgaarden, Pige Ellen Peders D. t. Gmd. Rasmus Sørensen, Gmd. Oluf Hansen, Hans Møllers Enke, Gmd. Christen Hansens Hustrue.

Festo omn. Sanit. d. 6te Nov.
Rasmus. Par: grd. Jens Jensen og Kirsten RasmusD., Testes: Marianne Opfoster Pige, Frands Olsen, Hmd. Hans Pedersen, Uldrich Jørgens, og Lars Johansens H.

Dom 1 ma Advent: d. 27de Nov.
Anna (død) Par. Smeden Peder Hansen og Karen Christens Daatter. Testes: Bodil ChristensD. i Møllen, Niels Uldrichsen, Hans Sørensen, Jens Hansen, og Ole Andræasens H.

I.ste Juuledag, d.25.de December.
Ole. Par. Frands Olsen og Karen PedersD. Test: Opf. Pige Anna Susnna, Gmd. Jens Jensen, Peder Olsen, Ole Andræasens & Morten Espensens Hustruer.

1797

Dom 3.tia p.Epiphan. d. 22de Januarii.
Jørgen. Par. Hmd. Jacob Hansen & Karen LarsDatter. Test: Christen Hansens H., Hmd. Peder Hansen og Ung Karl Hans Jacobsen, Gmd. Peder Hansens & Rasmus Sørensens H.

Dom 4ta p. Epiphan d. 29de Januarii.
Mads. (død) Par. Mogens Pedersen & Karen HansD. Test: Karen MadsD., Gmd. Rasmus Sørensen, Hmd. Anders Olsens H. & g. Hans Olsen og Mette NielsD.

Dom Zvinqvagesima d. 26de Februarii.
Frandz. Par. Peder Rasmussen & Zidse NielsD. Test: Mette NielsD. gm. Rasmus Sørensen, Ole Andræasens & Morten Espensens Hustruer og Zidse Madsdatter.

Dom Oculi. den 19de Martii.
Niels. Par. Grd. Hans Christensen og Elisabeth PedersD. Test: Elisabeth LudvigsD. fra Valløe, Ole Espensen og Frands Olsen, Morten Espensens & Peder Hansens H.

Dom 6p. Trin. die 23. July.
Hans. Par. Hd. Ole Rasmussen og Maren Hans Datter. Testes: Pigen Karen HansDatter, Anders Snedkers fra Tostrup, Jacob Rasmussen, Peder Rasmussens og Rasmus Jensens Hustruer.

Dom 14p. Trin. d. 17. september.
Dorthe. Par. Huusmand Ole Olsen og Ane OlsDatter. Test: Hd. Hans Mogensens Hustru, Gd. Lars Olsen, Rasmus Jensen, Jørgen Larsens og Frants Olsens Hustruer.

1798

Dom Septugesima, d. 4. Februarii.
Niels. (død) Par. Rasmus Sørensen og Citze RasmusD. Testes: Citze MadsDatter, Hd. Hans Pedersen, Jacob Rasmusens, Peder Rasmusen og Peder Hansens Hustruer.

Dom. 19.p. Trin. d. 14. October.
Dorthe. Par. Gd. Hans Jacobsen og Karen MadsDatter. Testes: Maria et Opf.Barn, Gd. Rasmus Sørensen, Anders Hansen, Gd. Peder Rasmusens og Christen Hansens Hustruer.

1799

Septugesima, d. 20. Janurarii.
Rasmus. Par. gd. gl. Jacob Hansen og Karen LarsD. Testes: Bodil ChristensD., Hd. Hans Pedersens, Hans Jacobsens og Christian Jacobsens Hustruer, Citze MadsDatter.

Dom Reminisiere. f. 17. Februarii.
Birthe, (død) Par. Hd. Christian Jacobsen og Anna Kirstine OlufsDatter. Test. Gd. Hans Jacobsens H., gd. Morten Espensen, Hd. Frantz Olsen, Rasmus Jensens Hustru og Pigen Anna HansDatter.

Festoi.ma Paschatus d. 24. Martii.
Maren, (død) Par. S. Hans Christensen og Else PedersDatter. Testes: gd. Christopher Jørgensens Hustru, gd. Rasmus Pedersen, Peder Christophersen, Hans Sørensen, Mogens Pedersens Hustru og Anna Rasmusdatter.

Dom Rogate. die 28. April,
Maren. Par. Gd. Rasmus Sørensen og Citze RasmusD. Testes: Dorthe Kønigsvald, Morten Espensen, Hd. Hans Pedersens Søster. Gd, Hans Jacobsens og Peder Hansens Hustruer.

Item.
Anna. Par. Peder Hansen Smed og Mette ChristensD. Testes: Maria en aftægts Pige. Hd. Ole Hansen, Gd. Ole Espensens H., Hd. Christian Jacobsens H. og Mette NielsDatter.

Dom 6p. Trin. die 30de Junii.
Jens. Par. Gd. Ole Andresen og Dorthe OlsDatter. Testes: Hd. unge Lars Nielsens Hustrue, Frantz Olsen, Gdm. Morten Espesens og Hans Jacobsens Hustruer, Pigen Citze MadsDatter.

Dom 26p. Trin. die 17,November.
Mette. Par. Hd. Emanuel Pedersen og Karen JensDatter. Testes: Søren Mortensens Hustrue, Anders Hansen, Hans Sørensen, Kiæld Christensens og Hans Christensens, Præstens Hustruer.

1800

Festo Ascensionis die 22 Maji.
Karen (død) Par. Gd. Ole Espensen og Bodil Rasmusdatter. Testes: Gd. Rasmus Sørensens Hustrue, Hd. Hans Christensen Jyde, Gd. Morten Espensens, Hans Jacobsens og Ole Andresens Hustruer.

Dom Exaudi die 25. Maji.
Hans. Hd. Ole Hansen og Anna OlsDatter. Testes: Margrethe Uldrichs D., Peder Jensen, Gd Ole Andreasens, Grd. Hans Pedersens og Mathias Jensens Hustruer.

Festo Trinit die 8. Juny.
Jørgen. Par. Hd. Christensen Gyde og Lisbeth PedersDatter. Testes: Anna HansD., Hd. Frantz Olsen, Hans Pedersen, Gd. Morten Espensens og Jørgen Hansens Hustruer.

Dom 2.p. Trin. die 22 Junij.
Johanne. Par. Hd. Frantz Olsen og Karen PedersDatter. Testes: Gd. Ole Andersens Hustrue, UngKarl Hans Sørensen, Gd. Morten Espensens, Hd. Christian Jacobsens og Hans Pedersens Hustruer.

Dom 5te p. Trin. die 13. July.
Peiter. Par. Gd. Peder Rasmussen og Citze NielsDatter. Testes: Dorthe Kønigsvald, Hd. Hans Pedersen, Gd. Rasmus Sørensens og GI. Hans Skræders Hustruer, Pigen Mette NielsD.

Dom 12p. Trin. die 31, August.
Niels. (død) Par. Hd. Mogens Pedersen og Karen Hans Datter. Testes: Pigen Anna Hans D., Hans Skytte, Hd. Peder Hansen, Hans Christensen, Hans Jacobsens H. og Birthe Mogens D.

Dom 17p. Trin. die 5te October.
Christen. (død) Par. Hans Christensen, Skræder og Else Peders Datter. Testes: Maren Christen Hansens E., Giertrud Rasmus Datter tien. Hd. Hans Pedersen, Anders Hansen, Peder Olsen.

1801

Dom Jubilate die 26. April
Hans. hjemmedøbt die 11. Martii. Par. Christian Andersen og Johanne Jens Datter. Testes: Anna Jens Datter, Anders Olsen fra Hellested og UngKarl Anders Hansen, Anne Lars Datter og Lisbeth Peders Datter.

Die 10de November.
Christen. (død) hiæmmedøbt. Par. Hans Christensen Skræder og Else Peders Datter.

Dom 4. Advent d. 20. December.
Christine Laurencia. Hjæmmedøbt die 7. Nov. Par. Degnen Christen Holm og Anna Christine Munch. Testes: Barnets Moster og Woltborg Kirstine Holm, Gotlieb Peter Friis, førstelærer i Kbhvn. Ga...  ...(Sergeant?) Henrik Holm og Bonden Jørgen Hansen.

1802

Dom 5.P. Epiph. die 7. February.
Ellen Catrine. (død ) hiæmmedøbt d. 8. December 1801. Par. Gd. Niels Pedersen og Karen Peders Datter. Testes: Citze Mads Datter og Citse Niels Datter, Christen Pedersen, Ole Rasmussen og Peder Olsen.

Dom 1 .p. Trin. die 20. Juni.
Mads. hiæmmedøbt d. 9. April. Par. Gdm. Hans Jacobsen og Karen Mads Datter. Testes: Citze Rasmus D., Peder Olsen, Maren Christens D., Anna Hans D., Giertrud Rasmus Datter.

Dom. 15.p. Trin. die 26. Septemb.
Lars. hiæmmedøbt die 29. July. Par. Ole Nielsen og Elen Lars Datter. Testes: Pigen Maren Niels D., Peder Rasmussens, Søren Mortensens, Christen Hansens og Claus Kortsens Hustruer.

Festo omn. Sanct. die 7. November.
Anna Fridericha. hiæmmedøbt die 21. September. Par. Anders Nielsen og Karen Lars Datter. Testes: Hans Christensens Hustrue, Ellen Lars D., Anna Sørens D., Claus Kortsens og Ole Andresens Hustruer.

1803

Dom Jubilate Maria, die 1. May.
Maria, hiæmmedøbt ... Marty. (død ) Parent: Mogens Pedersen og Karen Hans Datter. Testes: Hans Christensens Systers ? Søn, Anders Hansen, Niels Olsen, Karen Mads Datter, Dorthe Ols Datter.

Dom 1.p. Trin. die 12 Juny.
Jens. hiæmmedøbt die 8. May. Par. Bendix Frederik Christiansen og Maren Jørgens Datter. Testes: Kirsten Jørgens Enke, Ole Olsen Skov, Anders Nielsen ?, Peder Hansen, og Anna Henriks Datter.

Dom. 2.p. Trin. die 19. Juny.
Christian, hiæmmedøbt die 17. April. Par. Degnen Christen Holm og Anna Christine Munch. Testes: Ole Andresens Hustrue. Gmd. Hans Hansen, Claus Kortsen og Knud Jensen, Maren Christens Datter.

Die 6te September. .
Hans. (død) allene hiæmmedøbt. Par: afgangen Hans Christensen Skræder og Else Peders Datter.

Die 13. September
Lars. (død) allene hiæmmedøbt. Par. Gd. Peder Larsen og Mette Niels Datter.

Dom. 3. Adv. die 11 December.
Rasmus, hiæmmedøbt die 18. October. Par. Gd. Peder Rasmussen og Citze Niels D. Testes: Maren Christens D. Rasmus Sørensen, Peder Olsen, Lars Christensen og Else Peders Datter.

1804

Festo Novi Anni, d. 1. Jan.
Mette, hiæmmedøbt die 9. November. Par. Ole Nielsen og Ellen Lars Datter. Testes: Karen Lars D., Peder Larsen, Jens Christensen, Claus Kortsens H. og Maren Christens D.

Festo Trinitit. die 27. May.
Maren, hiæmmedøbt die 10. April. Par. Gd. Ole Espesen og Bodil Rasmus Datter.

Dom. 1p. Trin. die 3. Juny.
Anna Maria, hiæmmedøbt die 15. April. Par. Christian Andersen Snedker og Johanne JensDatter. Testes: Ane AndersDatter fra Thostrup, Gd. Knud Jensen, Niels Jensen. Hans Sørensen og Christen Hansens Hustruer.

Dom. 4p. Trin. die 24. Juny.
Anna. hiæmmedøbt die 27. Maji. Par. Hd. Jacob Hansen og Karen LarsDatter. Testes: Hd. Christian Jacobsens H.. Gd. Christen Hansens, Peder Larsens, Peder Hansens og Rasmus Jensens Hustruer.

Dom. 12p. Trin. die 19. Augusti.
1/ Jens. hiæmmedøbt die 18. July. Par. Hd. Frantz Olsen og Karen JacobsDatter. Testes: Maren PedersD. fra Strøbye, Espen Mortensen, Ole Andresens, Ole Olsens og Bendix Christiansens Hustruer.

(samme Dag)
2/ Jørgen (død) hiæmmedøbt die 28. Juny. Par. Hd. Mogens Pedersen og Karen HansD. Testes: Birthe MogensD., Peder Olsen, Ole Madsens., Herman Olsens og Friderich Hansens Hustruer.

Dom. 22p. Trin. die 28. Octob.
1/ Ane Marie, hiæmmedøbt die 5. Augusty. Par. Gd. Peder Larsen og Mette NielsDatter. Testes: Maren ChristensD., Niels Pejtersen, Jens Pedersen, Ole Madsens og Peder Rasmussens H.

(samme Dag)
2/ Maren, hiæmmedøbt die 5. Augusty. Par. Gd. Anders Nielsen og Karen LarsDatter. Testes: Ole Nielsens Hustrue, Peder Jensen, Søren Mortensens, Claus Kortsens og Ole Andresens Hustruer.

Dom. 24p. Trin. die 11. November.
Magrethe. (død) hiæmmedøbt die 5. October. Par. Hd. Ole Rasmussen og Ellen PedersDatter. Testes: Degnens Hustrue (imellem linjerne ulæseligt) Gd. Jens Hansen fra Maglebye, Degnen Laurs Hustrue fra Strøbye, Jens Hansens og Hans Jensens Hustruer.

1. Juledag die 25. December.
Peder. (død) hiæmmedøbt die 29. November. Par. Gd. Jens Pedersen og Louise JensDatter. Testes: Peder Knudsens Hustrue fra Taarnbye, Gd. Niels Pejtersen, UngKarl Hans Christensen, Christen Hansens og Peder Larsens Hustruer.

1805

Die 31. January.
Maren. (død) allene hiæmmedøbt. Par. Hd. Frederich Hansen og Else PedersDatter.

Dom. Palmar. die 7. April.
Else. hiæmmedøbt die 10. Febr. Par. Bendix Friderich Christiansen og Maren JørgensDatter. Testes: Kirsten JørgensDatter, Hans Friderichsen, Peder Jensen, Zitze JørgensD. og Maren UldrichD.

Dom. 6p. Trin. die 21. July.
Kirsten, hiæmmedøbt die 29. Juny. Eet uægte Barn, Moderen Birthe MogensDatter, Faderen Niels Jeppesen som dend gang tiente i Warpelev, men nu er Gaardmand i Maglebye. Testes: Maren ChristensD., Gd. Jens Hansen. Hd. Anders Hansen, Jacob Peitersens og Kield Xstensens Hustruer.

Dom. 17p. Trin. die 6. October.
Jørgen, hiæmmedøbt die 1st. Augusty. Par. Niels Uldriksen og Giertrud RasmusD. Testes: Ole Kristens H., Peder Jensen, Ane og Marta Uldriks Døtre, samt Ole Andersens Hustrue.

Peder. (død) allene hiæmmedøbt die 19. Sept. Par. Hd. Anders Hansen og Ane JensDatter.

Dom. 16p. Trin. die 13. October.
Hans. hiæmmedøbt die 18. Augusty. Par. Gd. Jens Hansen og Maria MadsDatter. Testes: Præstekonen, Gd. Ole Jeppesen og Hd.? Peder Hansen fra Strøbye, Peder Olsen og Maren ChristensD.

Dom. 20.p. Trin. die 27. October.
Karen, hiæmmedøbt die 30. Augusty. Par. Gdr. Knud Jensen og Kirsten Jens Datter. Testes: Karen JensD., Peder Jensen, Mads Jensen, Ole Jeppesens og Anders Hansens Hustruer.

1806

Dend 10. April.
Karen, (død) hiæmmedøbt. Par. Hd. Niels Peitersen og Karen PedersD.

Festo Trinit die 1. Juny.
Eline Vibekke, hiæmmedøbt die 8. April. Par. Degnen Petersen og Anna Catrine Petersen. Testes: Præstens Husfrue M. Palludan, Jomfrue Lous, Justitsraad Schavenius, Deignen Otto Lang, og Gd. Jens Hansen.

Dom. 3.p. Trin. die 22. Juny.
Peder, hiæmmedøbt die 19, May. Par. Gd. Jens Pedersen og Lovise JensDatter. Testes: Gd. Knud Pedersens H., Claus Kortsen, Anders Wincentsen, Gd. Christen Hansens og Peder Hansens Hustruer.

Dom 4.p. Trin. die 29. Juny.
Kirstine, hiæmmedøbt die 30. April. Par. Hd. Ole Rasmussen og Elen PedersDatter. Testes: Madame Lang, Niels Pejtersen, Gdm Jens Hansens, Ole Andersens, Rasmus Sørensens og gamle Jens Jensens Hustruer.

Dom 10.p. Trin. die 10. Aug.
Ole, (død) hiæmmedøbt die 18. July. Par. Peder Olsen og Maren ChristensDatter. Testes: Degnen Holms H. fra Maglebye, Hans Christensen, Kiæld Christensen, Gmd. Jens Hansens og Peder Rasmussens Hustruer.

Dom 16.p. Trin. die21.Sept.
Jens, hiæmmedøbt die 31. July. Par. Anders Wincentsen og Inger JensD. Testes: Peder Olsens Hustrue, Claus Kortsen, Jens Pedersen, Jens Hansens og Christen Nielsens Hustruer.

Dom 18.p. Trin. die 5. October.
Ellen, hiæmmedøbt die 2. September. Par. Gd. Peder Hansen og Karen ChristiansDatter. Testes: Pigen Dorthe ChristiansD. fra Taambye, Gd. Rasmus Larsen, Knud Jensens, Jens Jensens og Ole Kortsens Hustruer.

Dom 20.p. Trin. die 19. October.
Peder, hiæmmedøbt die 16. September. Par. Jacob Pedersen og Else AndreasDatter. Testes: Univ. Niels Hansens H. UngKarl Peder Jensen begge fra Strøbye. Hans Christensens, Peder Olsens og Rasmus Larsens Hustruer.

Festo Omn. Sanid die 2. Novbr.
Morten, (død) hiæmmedøbt die 7. October. Par. Hd. Christian Jacobsen og Kirsten OlesDatter. Test: Birthe RasmusDatter, Espen Mortensen, gamle Jens Jensens, Ole Andresens og Frantz Olsens Hustruer.

1807

Die 4. Januar.
Hans, hiæmmedøbt die 2. Decembr. a.p. Par. Hd. Anders Hansen og Ane JensDatter. Testes: Gd. Jens Hansens H., Peder Olsen, Knud Jensens, Hans Thomæsens og Søren Mortensens Hustruer.

Sexagesima 1. Febr.
Peder, hiæmmedøbt die 15. December. Par. 1/2 Gd. Lars Jensen og Elen NielsDatter. Testes: Ane SørensD., Anders Vintcensen, Knud Jensen, Jens Pedersens og Anders Pedersens Hustruer.

Dom. Rogate die 3. May.
Lars, hiæmmedøbt die 3. Febr. Par. Gd. Peder Larsen og Mette NielsD. Testes: Gd. Peder Rasmussens H., Anders Nielsens, Lars Jensens, Johan Christensens og unge Jens Jensens Hustruer.

Dom. 6.p. Trin die 5te July.
Kirsten (død) hiæmmedøbt die 27, May. Par. Gd. Christian Svendsen og Johanne JensD. Testes: Karen JensD. fra Tostrup, gd. Ole Jeppesen, Grd. Jens Hansens, Knud Jensens og unge Jens Jensens Hustruer.

Dom. 11 .p. Trin die 9. August.
Hans Christian, (død) et uægte Barn hiæmmed. die 17. Aug. Moderen Pigen Kirsten JørgensDatter. Da Jordemoderen først kom efter Barnet var født hos Pigens Fader, Husmand Jørgen Larsen, angivet Møller Svenden Jens Hansen i Babberup Mølle som Barnefader. Testes: Hd. Niels Uldriksens Hustrue, Peder Jensen, Ole Andersens Ole Rasmussens og Herman Olsens Hustruer.

Samme dag.
Sidse, hiæmmedøbt die 13. July. Par. Gd. Hans Thomsen og Catrine ChristiansDatter. Testes: Gd. Jørgen Larsens H. fra Frøslef, Anders Nansen Jæger.Ole Jeppesen, unge Jens Jensens og Ole Jeppesens Hustruer.

Dom 1. Advent die 29. Nov.
Søren, hiæmmedøbt die 24. Sept. Par. Gd. Rasmus Sørensen og Citze RasmusDatter. Testes: Jens Hansens H., Gd. Hans Jacobsens og Jens Jensens Hustruer. Huusmænd Ole Rasmussens og Niels Peitersens Hustruer.

1808

Dom. Sexagesima die 21. Febr.
Hans, hiæmmedøbt die 9. Januar. Par. Gd. Knud Jensen og Kisten JensDatter. Testes: Hans Sørensens H. fra Amøye, Anders Hansen, Ole Jeppesen, Gd. Peder Hansens og Christian Andersens H.

Dom Oculi die 21. Marty.
Ole. Par. Gdm. Peder Olsen og Maren ChristensDatter. Testes: Anders Vintcensens Hustrue, ung Karl Hans Christensen, Gd. Jens Nansens, Niels Pejtersens og Ole Hansens Hustruer.

Festo Annuntiat die 3. April.
Christian, hiæmmedøbt die 6. February. Par. Gd. Peder Rasmussen og Citze NielsDatter. Testes: Pigen Kirsten SørensD., Gd. Ole Espensen, Claus Kortsens, Ole Nielsens og Søren Mortensens Hustruer.

Dom. Misericordias die 1. May.
Jørgen, hiæmmedøbt die 26. Marty. Par. Gd. Ole Rasmusen og Ellen PedersDatter. Testes: Pigen Kirsten HansD. fra Strøbye, Gd. gl. Jens Jensen, Gd. Jens Hansen, Jørgen Mortensens, Ole Andresens og Niels Uldriksens Hustruer.

Dom. 3.p. Trin. die 3. July.
Dorthe, hiæmmedøbt die 8. Juny. Par: Hd. Christian Jacobsen og Ane Kirstine OlsDatter. Testes: Ole Andersens Hustrue. gd. Jens Hansen, Gd. Ole Olsen samt Hans Christensens og Anders Hansens Hustruer.

Dom. 12.p. Trin. die 4. Sept.
Karen, hiæmmedøbt die 28. July. Par. Gd. Hendrick Pedersen og Ane JensDatter. Testes: Peder Haagensens Hustrue. Gd. Lars Jensen, Christen Hansens, Anders Vintzents og Peder Olsens Hustruer.

Dom 14.p. Trin. die 18. September.
Lars, hiæmmedøbt die 8. July. Par. Gd. Hans Jacobsen og Karen MadsDatter. Testes: Rasmus Jensens Hustrue. Gd. Jens Hansen, Ole Andresens, Rasmus Sørensens og Christen Hansens Hustr.

Festo Omn. Sanct. die 6. November.
Kirsten, hiæmmedøbt die 24. September. Par. Hd. Niels Uldriksen og Giertrud RasmusD. Testes: Pigen Anna UldriksD., Jørgen Christensen, Inger NielsD. Gd. Anders Jensens H. fra Strøbye, samt Gd. Christen Hansens H.

Dom. 3. Advent, die 11. Decembr.
Peder, hiæmmedøbt die 31. October. Par. Gd. Hans Thomæsen og Catrine ChristiansD. Testes: Pigen Karen ChristiansD. Ole Pedersen, Gd. Christen Hansen, Hd. Anders Hansens og Johan Christensens Hustruer.

1809

Festo 2. Passiat die 2. April.
Birthe, hiæmmedøbt die 9. Marty. Par. Gd. Jens Pedersen og Lovise JensDatter. Testes: Bodil PedersD. fra Taarnbye. Gd. Anders Vintzentsen og Christen Hansen, samt Gaardm. Hendrick Pedersens og Peder Rasmussens Hustruer.

Festo Assens die 4. May.
Kirstine, hiæmmedøbt die 24. Marty. Par. Gd. Peder Hansen og Karen ChristiansDatter. Testes: Pigen Maren UlrichsDatter, Gd. Knud Jensen, Jens Pedersen, Gd. Jens Hansens og Christen Andersens Hustruer.

Dom. 4.p. Trin. die 25. Juny.
Peder, hiæmmedøbt die 5. May. Par. Gd. Anders Vincentsen og Ingierd JensD. Testes: Gd. Niels Pejtersens Hustrue. Hd. Johan Christensen, Jens Hansens, Ole Andresens og Rasmus Sørensens Hustr.

Dom. 26.p. Trin. die 26. Nov.
Espen, hiæmmedøbt die 21. October. Par. Mandtalsmanden ? Jens Hansen og Marie MadsDatter. Testes: Jomfrue Lovise Augusta Jensen, Gmd. Christian Andersen, Ole Jeppesen, Gmd. Jens Pedersens og Christen Hansens Hustr.

Dom. 3. Advent die 17. December.
Dorthe (død) hiæmmedøbt die 4. November. Par. Gd. Niels Andersen og Karen FridericksD. Testes: Pigen Adamine RasmusD. fra Børsted, Jens Pedersen, Knud Jensen, Peder Hansens og Ole Kortsens Hustruer.

1810

1st. Marty.
Hans (død) allene hiæmmedøbt. Par. Peder Olsen og Maren ChristensDatter.

Festo 2. Pentecostes die 11. Juny.
Birthe, hiæmmedøbt die 25de April. Par. Soldaten Anders Svoestrup og Maren HansD. Testes: Ane ChristiansD., Pejter Hansen og Christen Hansen, Gmd. Jens Hansens og Ole Andresens Hustruer.

Dom. 2.p. Trin die 1ste July.
Maren, hiæmmedøbt die 18. May. Par. Hd. Jørgen Olsen og Bodil NielsDatter. Testes: Gd. Jens Hansens H., Rasmus Sørensen, Niels Pejtersen, Hans Jacobsens og Herman Olsens Hustruer.

Dom. 8.p. trin. die 12. Augusty.
Hans, hiæmmedøbt die 31. May. Par. Gd. Peder Larsen og Magrethe NielsDatter. Testes: Pigen Maren JacobsD. Gmd. Christen Hansen og Peder Rasmusen. Jacob Hansens og Jens Jensens Hustruer.

Dom 10.p. Trin. die 26. Augusty.
Ane Magrethe, hiæmmedøbt die 7. Augusty. Par. Hd. Ole Rasmussen og Ellen PedersDatter. Testes: Pigen Kirsten SørensD. hos Lars Jensen fra Maglebye, Gd. gi. Jens Hansen. Hd. Hans Christensens og Herman Olsens Hustruer.

1811

Dom. Septuag d. 10de Febr.
Sidse, hiæmmedøbt die 13de Janu. Par. Hd. Jens Jensen og Anna JensDat. Testes: Gd. Hans Jensens Hustrue i Haarløv. Gd. Hans Thomsen, Gd. Jens Hansens H., Gd. Christen Hansens Enke, Gd. Ole Andresens H. alle fra Varpeløv.

Dom. Sexagesima d. 17de Febr.
Morten, hiæmmedøbt die 15de Januar. Par. Hans Thomsen og Katrine ChristiansDatter. Test: Maren ChristiansDat., Hd. Jens Jensen, Hd. Hans Christensens Hustrue, Gd. Christen Hansens Enke, Gd. Ole Espensens H.

Langfredag d. 12te April.
Anna Magrethe, hiæmmedøbt d. 6te Marts. Par. Gaardbestyrer Peder Olsen og Maren ChristensDat. Test: Gd. Christen Hansens Enke, UngKarl Mads Rasmussen, Gd. Anders Vincentzens Hustrue, Gd. Hans Jacobsens Hust. og Pigen Birthe MortensDat.

Die 19de April.
Anna (død) uægte Barn, allene hiæmmedøbt die 7de April. Par: Mette OlsDat. og angiven Fader Underofficer Møller ved Jydske Infanterie Regiments 7de Compagnie.

Dom. Søndag efter Paaske die 28. April.
Dorte, Hiæmmedøbt die 21de Marts. Par. Gd. Niels Andersen og Karen FrederiksDat. Test: Pigen Anna Kirstine Rasmusdat. fra Børsted?, Gaardbestyrer Peder Olsen, Gd. Albrecht Pedersen,Gd. Knud Jensens Hustrue og Pigen karoline JacobsDat.

2den Pindsedag d. 3die Juni.
1) Anna, hiæmmedøbt die 23de April. Par. Gd. Albrecht Pedersen og Hust. Karen HansDat. Test: Pigen Karen OlsDat. fra Store Taarnbye. Gd. Peder Hansen ibid. Gd. Jens Pedersen. Gd. Ole Espensens og Gd. Christen Andersens Hustruer.

2) Anders, hiæmmedøbt die 3die Maj. Par. Gd. Christian Andersen og Hust. Johanne JensDat. Test: Pigen Birthe MortensDat. Gd. Knud Jensen, Gd. Ole Jeppesen, Gd. Christen Hansens Enke og Pigen Anna PedersDat.

7de Søndag efter Trin. die 28de Juli.
Peder, hiæmmedøbt d. 3die Juli. Par. Gd. Hendrick Pedersen og Hust. Ane JensDat. Test: Pigen Magrethe Pedersdat. tiener i Biælkerup. Gd. Anders Vincentseen, 1/2 Gd. Jens Pedersens Hust. 1/2 Gd. Ole Nielsens H. Gd. Peder Rasmusens Hst. alle fra Varpeløv.

23de Søndag efter Trin. d. 17de Novbr.
Karen, hiæmmedøbt d. 21de Oct. Par. Gd. Anders Vincentsen og H. Inger JensDat. Test: Pigen Maren UlricksDat. fra Taarnbye, gd. Knud Jensen, Gd. Ole Andresen, Christen Hansens Enke. Gd. Niels Pertersens Hustrue.

1812

Die 9de Januar.
Karen (død) blot hiæmmedøbt. Parentes Bødker Søren Larsen og Kirsten ChristensDat.

1st Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag. die 12te Janu.
Jens, hiæmmedøbt die 6te Devbr. 1811. Par. Gd. Knud Jensen og Hustrue Kirsten JensDat. Test: Gd. Albrecht Pedersens Hustrue. Gd. Christian Andersen, Hd. Jørgen Jensen, Annexgd. Jens Hansens Hustrue, Gd. Anders Vintzentzens H., Pigen Anna UlricksDat.

3die Sønd. i Faste. d. 1st Marts.
Peder, hiæmmedøbt die 18de Janu. 1812. Par. Gd. Anders Pedersen og H. Karen OlesDat. Test: Gd. Peder Larsens Hust. i Wraabye. Gd. Klaus Cordtsen, Gd. Hans Sørensen. Gd. Knud Jensens H., Gd. Anders Nielsens Hust. og Gd. Hendrick Pedersens Hustrue.

Skiærtorsdag die 26de Marts.
Christen, hiæmmedøbt die 18de Januari. Par. Hd. Hans Jacobsen og H. Karen MadsDat. Test: Pigen Else NielsDat. Gd. Knud Jensen, Ungkarl Søren Madsen, Gd. Ole Andresens og Bødker Søren Larsens Hustruer.

Kvinitatus Søndag die 24de Maj.
Ellen Katrine, hiæmmedøbt die 6te April. Par. Hd. Ole Rasmussen og H. Ellen PedersDat. Test: Hd. Lars Jensens Hust. fra Maglebye. Jacob Lang, Degnen Langs Søn i Strøbye. Gd. Jens Jensens, Hd. Herman Olsens og Hd. Niels Peitersens Hustruer.

7de Søndag efter Trinit die 12te Juli.
Karen, hiæmmedøbt die 12te Juni. Par. Gd. Jens Pedersen og H. Lovise JensDat. Test: Gd. Hans Ottesens Hustrue fra Jerside, Gd. Jens Hansen, Gd. Albrecht Pedersen, Gd. Hendrick Pedersens Hust., Hd. Niels Peitersens H., alle fra Warpeløv.

12te Søndag efter Trin die 16de Aug.
Anna, hiæmmedøbt die 22de Juli. Par. Soldat Anders Bertelsen Svoestrup og H. Maren HansDat. Test: Pigen Christiane OlsDat., UngKarl Simon Jørgensen, Gd. Claus Cordtsens, Gd. Hans Thomsens, Gd. Ole Espesens og Gd. Ole Andresens Hustruer.

21de Søndag efter Trinit d. 18de Octbr.
Dorthe, hjemmedøbt d. 17de Aug. Par. Hd. Peder Rasmusen og Hustrue Sidse NielsDatter. Test: Hd. Anders Hansens Hustrue. Hd. Lars Pedersen, UngKarl Peder Larsen af Strøbye, UngKarl Frands Pedersen, Gd. Ole Espesens og Hd. Peder Larsens Hustruer af Warpeløv.

1813

Fastelavns Søndag d.28de Februar.
Bolette Maria, hjemmedøbt d. 4de Januar. Par. H.Gd. Anders Nielsen og Hustrue Karen LarsDatter. Test: Pigen Anna Larsdatter fra Hellested. Ungkarlene Peder Larsen og Niels Olsen, Gaardmd. Søren Mortensens, Hans Sørensens og Ole Andreasens Hustruer, alle af Warpeløv.

Mariæ Bebudelsesdag d. 4de April.
Birthe, hjemmedøbt d. 11de Martii. Par. Gd. Albrecht Pedersen og Hustrue Karen HansDatter. Test: Pigen Bodil PedersDatter. Gd. Peder Knudsen, Ungk. Niels Pedersen, alle af Store Taarnbye. Gd. Jens Pedersen, Anders Wintzenzens og Knud Jensens Hustruer af Warpeløv.

Søndag efter Paaske die 30te Maij
Jacob, hjemmedøbt die 28de April. Hd. Christian Jacobsen og Hustrue Kirsten OlsDatter. Test: Pigen Karen MortensDatter. Gd. Jens Hansen, Ole Andreasens, Lars Christensens Hustr., Hd. Hans Jacobsen og Ole Olsen.

2den Pindsedag die 7de Junii.
Maren, hjemmedøbt die 9de May. Gd. Peder Olsen og Hustrue Maren ChristiansDatter. Test: Gd. Lars Christensens Hustr., Gd. Jens Hansen, Anders Wintzenzen, Albrecht Pedersen, Niels Andersen og UngKarl Søren Madsen.

2den Søndag efter Trinit die 27de Junii.
Anna, hjemmedøbt die 3de Junii. Par. Hd. Jens Jensen og Hustr. Anna JensDatter. Test: Gd. Hans Sørensens Hustrue, Gd. Hans Jensen, Gd. Hans Thomsen, Gd. Hans Sørensen, Gd. Jens Hansen alle af Warpeløv, og UngKarl Hans Hansen fra Haarløv.

13. Søndag eft. Trinit die 12te Septbr.
Johanne, hjemmedøbt die 15de July. Par. Annex Gd. Jens Hansen og Hustr, Marie Madsdatter. Test: Gd. Ole Andreasens Hustr., Gdm. Ole Andreasen, Ole Jeppesen, Lars Christensen, Rasmus Sørensen og Hd. Hans Jacobsen.

14. Søndag eft. Trinit die 19de Septr.
Anders, hjemmedøbt die 13de July. Par. Gd. Niels Andersen og Hustrue Karen FredericksDatter. Test: Pigen Anna Kirstine RasmusDatter af Børsted. Gd. Christen Andersen, Knud Jensen, Albrecht Pedersen, Anders Wintzentzen og Peder Olsen.

20de Søndag eft. Trinit die 31te Octbr.
Ole, hjemmedøbt die 10de Octbr. Par. Gd. Anders Pedersen og Hustr. Karen OlesDatter. Test: Peder Peitersens Hustr. af Strøbye. Gd. Peder Larsen og UngKarl Hans Olsen af Wraabye, Gd. Claus Cordtsen, Hans Sørensen og Anders Wintzentsen.

Fredagen die 17de December.
Inger Marie, hjemmedøbt die 7. Novbr. Par. Kirkesanger Hans Marius Hansen og Hustr. Else Marie Graulund. Test: Fæster Høijers? Kone fra Strøbye, v. Hoffmann Lieutn. ved Skarpskytterne, Hr. Møller Gude af Strøbye. Hr. Kirkesanger Graulund fra Herfølge, Gmd. Christen Hansen, Niels Hansen Smed i Herfølge.

1814

Søndagen Sexagesima die 13de Februari.
Ole, hjemmedøbt die 5te Decbr. 1813. Par. Hd. Peder Larsen og Hustrue Mette NielsDatter. Test: Gd. Lars Christensens Hustrue. Gd. Lars Christensen, Christen Hansens Enke, Gd. Anders Windsendsens Hustr., Hmdm. Niels Peitersens og Peder Rasmussens Hustruer.

1ste Søndag i Fasten die 27de Februari.
Anna Magrethe, hjemmedøbt die 31de Jan. Par. Hd. Niels Ulrichsen og Hustr. Gertrud RasmusDatter. Test: Gd. Anders Pedersens Hustrue. Unkarlene Hans Jensen , Rasmus Jensen og Andreas Olsen, Pigerne Maria UlrichsDatter og Anna Ulrichsdatter.

5te Søndag i Fasten die 27de Martii.
Anna Magrethe, hjemmedøbt die 12te Februar 1814. Par. 1/2 Gd. Henrich Pedersen og Hust. Anna JensDatter. Test: Gd. Anders Wintzendsens Hustrue. Gd. Lars Christensen, Anders Pedersen og Peder Olsen af Warpeløv. Gd. Lars Jensen og Lars Sørensen af Lille Taarnbye.

2de Søndag efter Paasken die 24de April.
Dorthe Maria, hjemmedøbt die 28de Februar. Par. Hmd. Ole Cordtsen og Hust. Anna Maria HemmingsDatter. Test: Gmd. Claus Cordtsens Hustrue. Gmd. Claus Cordtsen, Albrecht Pedersen, Christen Andersen, Niels Andersen og Hmd. Rasmus Larsen, alle af Warpeløv.

3die Søndag efter Paaske die 1st Maii.
Anna Maria, hjemmedøbt die 31te Martie. Par. Hmd. Ole Rasmusen og Hustrue Ellen PedersDatter. Test: Pigen Anna NielsDatter, Gmdm. Ole Andreasens GI. Jens Jensens og Rasmus Sørensens Hustruer. UngKarl Rasmus Olsen og Hmd. Jørgen Jensens Hustrue.