Varpelev kirke logo

Vedtægter for
Varpelev Borgerforening

§ 1. Foreningens navn er Varpelev Borgerforening.

§ 2. Foreningens formål er at bevare og udbygge land- og bymiljøets bedste traditioner ved bl.a. at virke som talerør overfor myndighederne ved fremsættelse og prioritering af forslag til bedste for Varpelevs trivsel og udvikling.

Foreningen skal forsøge at få påtaleret overfor kommunen i sager vedrørende Varpelev.

§ 3. Enhver der har bopæl i Varpelev, kan gennem et bestyrelsesmedlem optages i foreningen.

Medlemskort udstedes til personer over 18 år. Der kan udstedes medlemskort til enkeltpersoner samt medlemskort for ægtepar/samlevere. Med medlemskort for ægtepar/ samlevere har begge parter stemmeret ved fremmøde.

Endvidere kan foreningen og institutioner i Varpelev optages i foreningen. Der udstedes kun eet medlemskort pr. forening/institution som giver 1 stemme ved fremmøde.

§ 4. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts og skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet under vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Dette kan rekvireres hos formanden.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Forhandlingsbog og beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Fremtidig virksomhed

7. Kontingentfastsættelse

8. Eventuelt

Valg til tillidsposter afgøres ved simpelt flertal.

§ 5. Hvis bestyrelsen mener, det er vigtigt at høre medlemmernes mening om væsentlige sager, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 1 uges varsel.

Bestyrelsen skal efter anmodning fra mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer indkalde til ekstraordinær generalforsamling med afholdelse indenfor 14 dage og med indkaldelse indenfor 1 uge efter anmodning.

§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år af gangen, og 2 henholdsvis 3 afgår efter tur. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Revisorer vælges for 2 år, og der afgår 1 revisor hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 7. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 flertal ad de fremmødte.

§ 8. Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 9. Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af den ordinære generalforsamling går ind for det, og når yderligere 2/3 af en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måned efter den ordinære generalforsamling, også vedtager det.

Foreningens overskydende midler fordeles til almennyttige formål i foreningsområder.

Vedtægter for Varpelev Borgerforening

Vedtaget : d. 7. juni 1984
Ændret : d. 13. marts 1985
Ændret : d. 26. marts 1991